judge-with-gavel

Har du blivit uppsagd?

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

Har du blivit avskedad?

Det händer ofta att arbetsgivare avskedar anställda av skäl som i lagens mening inte är giltiga. Vi på Arbetsrättsexperten hjälper anställda som fått sparken!

Avsked kan gå till på många olika sätt; Exempelvis att du stängs av från arbetsplatsen, får skriftligen eller muntligen besked att du fått sparken, får ett brev om avsked på posten, eller blir hemskickad framför dina arbetskamrater med besked om att du är avskedad. Ibland räknas även din egen uppsägning som en uppsägning från arbetsgivarens sida om din egen uppsägning varit framprovocerad av arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren inte haft laga skäl för avskedandet och avskedandet dessutom är gjort när inte ens saklig grund för uppsägning finns är kränkningen så omfattande att vi brukar rekommendera en att rikta anspråk om skadestånd mot arbetsgivaren (se 7, 18, 38, och 39 §§ anställningsskyddslagen). Du kan läsa mer om skadestånd längre ner på sidan

Om du inte är medlem i facket eller inte fått den hjälp som behövs så kan vi gratis bedöma ditt ärende. Om vi på Arbetsrättsexperten bedömer att grund finns att ifrågasätta avskedandet eller uppsägningen, eller om möjlighet att kräva skadestånd finns, framför vi det för dig. För kontakt och en kostnadsfri bedömning.

Du kan läsa mer om uppsägning längre ner på sidan.

Skadestånd

Riktar man anspråk mot arbetsgivaren brukar man yrka på både allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Det allmänna skadeståndsyrkandet brukar i lägen där anställda avskedats när inte ens saklig grund för uppsägning finns att landa mellan 150 000 till 175 000 kronor och det ekonomiska skadeståndet kommer att landa på det belopp som motsvarar din ekonomiska skada upp till 32 månadslöner.

Om du exempelvis varit anställd i två år, och om vissa moment är uppfyllda, är det ofta brukligt att yrka 16 månadslöner tillsammans med det allmänna skadeståndet som beskrivs ovan. Man kan enligt anställningsskyddslagen yrka ekonomiskt skadestånd med ett belopp upp till 32 månadslöner beroende på din anställningstid (38–39 §§ anställningsskyddslagen).

Det ligger på arbetsgivaren att bevisa att denne haft skäl att avskeda dig. Samtidigt ligger kraven för att ett skäl skall vara giltigt mycket högt; Du skall ha grovt åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren (18 § anställningsskyddslagen). Dessa tvister löses dock nästan alltid utanför domstol med rätt hjälp.

Vår uppfattning är att många anställda inte vet vad de skall göra efter ett avsked eller uppsägning och därför väljer att inte göra något, men det är vår erfarenhet att uppsägning och avsked oerhört ofta saknar saklig och laga grund. Det som är viktigt att komma ihåg är att vissa preskriptionstider finns efter ett avsked eller uppsägning (40–41 §§ anställningsskyddslagen). Det lönar sig därför oftast att agera snabbt! Vi hävdar att det oftast lönar sig att låta en jurist bedöma ärendet. För det fall du är full medlem i facket så kan du även kontakta dem, men kom ihåg att fackliga förtroendemän oftast är lekmän.

Har du blivit uppsagd?

Eller var det i lagens mening avskedad du blev (se mer om avsked ovan)? Eller kanske en så kallad fingerad arbetsbrist? Uppsagd på grund av personliga skäl? Uppsagd på grund av arbetsbrist?

Ofta sägs anställda upp utan att saklig grund finns. Vi har sett att det ofta används svepskäl för att arbetsgivaren vill bli av med en viss anställd. Ofta står det i uppsägningsbeskedet att du är uppsagd på grund av arbetsbrist när grunden i verkligheten är en annan. Detta kallas då fingerad arbetsbrist. Om man istället skulle bli uppsagd på grund av personliga skäl kan det även då vara värt att ta reda på vad som gäller då det ställs mycket höga krav på arbetsgivaren vid sådan uppsägning.

Det går även att ogiltigförklara en uppsägning eller ogiltigförklara avsked. För hjälp att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avsked kan ni kontakta oss för en kostnadsfri bedömning genom att klicka här.

”Riktig” Arbetsbrist

Om det dock skulle föreligga riktig arbetsbrist ska arbetsgivaren i så fall följa regler om turordning (22 §§ anställningsskyddslagen). Anciennitetsprincipen innebär i kort ”sist in, först ut”. Många arbetsgivare fuskar dock med detta och ådrar sig då skadeståndsansvar.

Om du tror att arbetsgivarens egentliga anledning att säga upp dig är en annan än den som står i beskedet eller om du tror arbetsgivaren har brutit mot turordningsreglerna bör du kontakta en jurist, eller facket om du är full medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är skadeståndsskyldig om denne bryter mot anställningsskyddslagen (du kan läsa mer om att kräva skadestånd längre upp på sidan).

Behöver du hjälp?

Om du inte är medlem i facket eller inte fått den hjälp som behövs så kan vi på Arbetsrättsexperten gratis bedöma ditt ärende. Om vi bedömer att grund finns att ifrågasätta avskedandet eller uppsägningen eller om möjlighet att kräva skadestånd från arbetsgivaren finns så framför vi det för dig. För kontakt och en kostnadsfri bedömning klicka här.