punctual-businessman-checking-time-at-workplace

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Byråns jurister har specialistkompetens inom arbetsrätt och hanterar dagligen ett stort antal arbetsrättsliga ärenden för privatpersoner såväl som för företag. Byråns hantering är obegränsad inom rättsområdet och varje vecka löser byråns jurister ett stort antal arbetsrättsliga tvister utanför domstol, eller i domstol vid behov.

Exempel på vårt arbetsrättsarbete kan vara att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid utomrättsliga förhandlingar i syfte att träffa utomrättsliga uppgörelser, eller att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid domstolstvister. Andra exempel kan vara att upprätta eller granska anställningsavtal, juridiska utredningar rörande riktigheten av avsked/uppsägningar, evaluering av övertalighets frågor, bedömningar av konkurrensbegränsningar liksom biträde vid MBL-förhandlingar och alla övriga former för arbetsrättsliga tvister. Vi medverkar även vid rationaliseringar.

Vidare kan Ni anlita oss angående lönefordringar, förhandlingar med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, tvister om anställningsvillkor, tolkning av kollektivavtal och rehabiliteringsfrågor. Även förhandling om avgångsvederlag, lösningspaket, förhandling och framtagningar av lämplig sk. Uppgörelse i godo som kan innehålla exempelvis sekretessklausul, konkurrensklausul med mera.

Vår byrå kan också hjälpa till att ta fram och implementera personalhandböcker och policydokument, samt biträda vid frågor om arbetsmiljörätt, inklusive arbetsmiljöbrottmål.

Vi hanterar även alla former av transaktionsrelaterad arbetsrätt.

Skillnaden mellan uppsägning och avsked? 

Uppsägning och avsked är förfaranden med vilka en anställning kan bringas att upphöra. Med uppsägning menas ett meddelande från ena parten i ett anställningsavtal till den andra parten att avtalet ska upphöra att gälla efter utgången av en viss uppsägningstid. Med avsked avses ett meddelande från arbetsgivaren till arbetstagaren att avtalet ska upphöra att gälla omedelbart. En arbetsgivare kan endast avskeda en anställd då denne grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet.

Avsked kan vidtagas oavsett anställningsform, medan reglerna för uppsägning i första hand tar sikte på anställningsavtal som gäller tills vidare (”fast anställning”). En tidsbegränsad anställning upphör i princip utan föregående uppsägning. I normalfallet kan en tidsbegränsad anställning inte sägas upp i förtid. Det förekommer dock former av blandade tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar för vilka uppsägningsreglerna bör tillämpas. Ett exempel på en sådan blandform är då anställningen skall gälla ”tillsvidare” men endast fram till ett visst datum.

Hur skall ett uppsägningsbesked utformas? 

Arbetsgivarens uppsägningsbesked till arbetstagaren ska vara skriftligt och lämnas till arbetstagaren personligen. Om arbetstagaren inte är anträffbar kan beskedet även skickas till arbetstagarens senast kända adress. Uppsägning anses först ha skett då arbetstagaren delgivits uppsägningen. Om uppsägningsbeskedet sänts per brev, anses uppsägning ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses uppsägning ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Om arbetsgivaren ej iakttar lagens krav på skriftlig uppsägning medför detta inte att uppsägningen är utan verkan. En uppsägning som inte följer lagens formkrav kan dock utlösa skadeståndsansvar för en arbetsgivare. Arbetsgivaren har under alla omständigheter bevisbördan för att uppsägning ägt rum.

Vad är uppsägningstid? 

Vid tillsvidareanställning (s.k ”fast anställning”) upphör inte anställningen omedelbart vid uppsägningen utan först efter utgången av viss uppsägningstid. Uppsägningstiden börjar löpa från det att arbetstagaren delgivits uppsägningen. Uppsägningstiden är minst en månad. Om arbetstagaren har varit anställd längre än två år är uppsägningstiden två månader eller mer. I centrala kollektivavtal kan det finnas ytterligare regler om uppsägningens längd. Anställningen upphör när uppsägningstiden går ut, såvida arbetstagaren inte bestrider uppsägningen. För arbetstagaren talan mot uppsägningen fortsätter anställningen även om uppsägningstiden skulle.

tjanster_img2

Kostnadsfri bedömning

Du kan även ringa oss direkt

0770-220 900

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.