Om oss

Vad vi kan göra för dig

Arbetsrättsexperten är en av Sveriges ledande juristbyråer med specialisering inom arbetsrätt. Som specialister i arbetsrätt företräder vi varje år ett stort antal arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsrätt är ett omfattande och brett rättsområde. Vi har lång erfarenhet av båda sidor av förhandlingsbordet samt därtill även omfattande erfarenhet av arbetstvister i domstol.

Arbetsrättsexperten tar ett helhetsgrepp om arbetsrätten. Våra specialister hjälper privatpersoner och företag i arbetsrättsliga ärenden. Likaså biträder våra jurister företag och organisationer i personalärenden såväl som i kontakter med bland annat fackförbund, myndigheter och EU:s institutioner.

Vi arbetar med en målinriktad och helt självutvecklad metodik. Den i kombination med vår juridiska expertis, våra medarbetares kompetens och avancerade branschkännedom gör att vi kan ta vara på våra klienters intressen.

För arbetsrättsexpertens ledningsgrupp klicka här.

För arbetsrättsexpertens ägare klicka här.

Våra målsättningar

Vi på Arbetsrättsexperten strävar alltid efter att uppnå bästa möjliga resultat för våra klienter, oavsett förutsättningar.

Hos oss är det dina intressen som klient som står i fokus i första hand, och i andra hand din eventuella rätt. Vi har ett pragmatiskt förhållningssätt till de juridiska eller förhandlingsmässiga utmaningar som vi fått i uppdrag att lösa och arbetar strukturerat med bevissäkring och andra långtgående juridiska åtgärder för att säkra vår klients intressen eller eventuella rätt.

Våra jurister är särskilt utbildade inom förhandling. I de fall de juridiska förutsättningarna inte räcker till för att vinna framgång, tar vår specialistkompetens inom förhandlingsteknik och förhandlingsstrategi vid. Vår omfattande kompetens på förhandlingsområdet möjliggör för oss att enklare anpassa oss till förändrade förutsättningar och att använda oss av alternativa påtryckningsvägar för att vinna framgång för vår klient vid en förhandling.

Våra jurister strävar alltid efter att vinna framgång för vår klient, oavsett om vårt uppdrag är att företräda en enskild arbetstagare i en arbetstvist eller en stor internationell koncern i förhandlingar med svenska fackförbund.

Arbetsrättsexperten är idag en av Sveriges ledande juristbyråer inom arbetsrätt och förhandling. Våra jurister har bred erfarenhet och specialkompetens inom arbetsrättsliga förhandlingar och tvister. Vi utbildar även inom såväl arbetsrätt som avancerad förhandlingsteknik.

Tjänster

Arbetsrättsexperten handlägger årligen flera hundra ärenden där byråns jurister är ombud åt enskilda arbetstagare. Vi handlägger i princip alla tänkbara ärenden där arbetstagaren har ett relevant intresse gentemot sin arbetsgivare eller en före detta arbetsgivare.
Bland våra uppdrag hör bland annat:
 • Frågor kring uppsägning och avsked
 • Förhandlingar om utköp och avgångsvederlag
 • Företräde i arbetstvister i domstol
 • Lönefordringar
 • Tvister om anställningsvillkor
 • Frågor rörande förmåner

Tjänster för privatpersoner

Arbetsrättsexperten handlägger årligen flera hundra ärenden där byråns jurister är ombud åt enskilda arbetstagare. Vi handlägger i princip alla tänkbara ärenden där arbetstagaren har ett relevant intresse gentemot sin arbetsgivare eller en före detta arbetsgivare.
Bland våra uppdrag hör bland annat:
 • Frågor kring uppsägning och avsked
 • Förhandlingar om utköp och avgångsvederlag
 • Företräde i arbetstvister i domstol
 • Lönefordringar
 • Tvister om anställningsvillkor
 • Frågor rörande förmåner

Du kan läsa mer om vilka lagar som gäller på lagar.

Du kan läsa mer om allmän information på information.

Företagstjänster

Varje år hjälper Arbetsrättsexperten hundratals företag i juridiska frågor. Byrån tar hand om i princip allt inom det arbetsrättsliga området.
Bland våra uppgifter hör:
 • Avsluta en viss anställning – uppsägning och avsked
 • Planering och genomförande av omorganisation
 • Förhandlingar med fackförbund
 • Strategiska personalfrågor
 • Flytt av verksamhet till eller från Sverige
 • Arbetstvister i domstol
 • Bedömning av konkurrensbegränsningar
 • Personalhandböcker
 • Policydokument
 • Biträde vid MBL-förhandlingar

Arbetsrättsexperten genomför även ett stort antal seminarier. Vi ger rådgivning och stöd för att bygga företagsinterna kontrollstrukturer.

Internationell erfarenhet

Vi är arbetsrättsexperter och har gedigen internationell erfarenhet. Våra jurister har bland annat företrätt som delegationsledare i FN i Genève och EU i Bryssel.

Arbetsrättsexpertens jurister har företrätt hela branschorganisationer anslutna till Svenskt Näringsliv i förhandlingar med Europeiska kommissionen och enskilda medlemsstater.

Deras internationella erfarenhet omfattar även näringslivet. Våra jurister har företrätt hela branschorganisationer gentemot överstatliga myndigheter såväl som stora internationella koncerner gentemot fackförbund. De har även förhandlat på enskilda företagsledares vägnar eller för företag gentemot deras arbetsrättsliga motparter i London, New York, Dubai och på många andra platser runt om i världen.

Läs mer om vad Arbetsrättsexperten kan hjälpa till med

5 oktober 2021

Upprättande av anställningsavtal

Upprättande av anställningsavtal Gratis bedömnin...
5 oktober 2021

Stöld på arbetsplats

Stöld på arbetsplats Gratis bedömning Stöld...
3 augusti 2021

Hur säger jag upp en anställd?

Hur säger jag upp en anställd? Kostnadsfri bedömn...
3 augusti 2021

Vad är skillnaden mellan fast anställning och timanställning?

Vad är skillnaden mellan fast anställning och timanställning?...
3 augusti 2021

Uppsägningstid vid provanställning – Vad gäller?

Uppsägningstid vid provanställning – Vad gäller?...
3 augusti 2021

Löner vid uppsägningstid

Löner vid uppsägningstid Kostnadsfri bedömning...
3 augusti 2021

Diskriminering av arbetssökande

Diskriminering av arbetssökande Kostnadsfri bedöm...
3 augusti 2021

Det här innebär arbetsmiljölagen för dig som anställd

Det här innebär arbetsmiljölagen för dig som anställd...
2 augusti 2021

Repressalieskydd för visselblåsare

Repressalieskydd för visselblåsare Kostnadsfri be...
2 augusti 2021

Rehabiliteringsansvar

Rehabiliteringsansvar Kostnadsfri bedömning...
2 augusti 2021

Preskriptionstid

Preskriptionstid Kostnadsfri bedömning Felak...
2 augusti 2021

Arbetsbrist

Arbetsbrist Kostnadsfri bedömning Arbetsbris...
2 augusti 2021

Provocerad uppsägning och arbetstagarens ångerrätt

Provocerad uppsägning och arbetstagarens ångerrätt...
2 augusti 2021

Skillnaden mellan uppsägning och avsked

Skillnaden mellan uppsägning och avsked Kostnadsf...
2 augusti 2021

Lag om företagshemligheter

Lag om företagshemligheter Gratis bedömning...
2 augusti 2021

Konkurrensklausuler

Konkurrensklausuler Gratis bedömning Lojalit...
2 augusti 2021

Skiljeklausul i anställningsavtalet och Skiljeklausul enligt lag om Rättegång i arbetstvister

Skiljeklausul i anställningsavtalet och Skiljeklausul enligt lag om Rättegång i arbetstvister...
2 augusti 2021

Om kollektivavtal

Om kollektivavtal Gratis bedömning Introdukt...
2 augusti 2021

Tvistelösning inom arbetsrätten – om skiljeklausuler i anställningsavtalet och lagen om rättegång i arbetstvister

Tvistelösning inom arbetsrätten – om skiljeklausuler i anställningsavtalet och lagen om rättegång i arbetstvister...
2 augusti 2021

Semesterlagen

Semesterlagen Gratis bedömning Semesterlagen...
2 augusti 2021

Arbetsgivarens utbildningsansvar

Arbetsgivarens utbildningsansvar Kostnadsfri bedö...
2 augusti 2021

Förändrad pensionsålder

Förändrad pensionsålder Gratis bedömning Skä...
2 augusti 2021

Anklagad för stöld på arbetsplatsen

Anklagad för stöld på arbetsplatsen Gratis bedömn...
2 augusti 2021

Hur Arbetsrättsexperten hanterar klagomål

Hur Arbetsrättsexperten hanterar klagomål Gratis...
2 augusti 2021

Uppsägning och turordning

Uppsägning och turordning Kostnadsfri bedömning...
2 augusti 2021

Arbetstagares lojalitetsplikt mot arbetsgivare

Arbetstagares lojalitetsplikt mot arbetsgivare Gr...
2 augusti 2021

Företrädesrätt till återanställning

Företrädesrätt till återanställning Kostnadsfri b...
2 augusti 2021

Arbeta under pågående uppsägningstid

Arbeta under pågående uppsägningstid Kostnadsfri...
2 augusti 2021

Lagen om anställningsskydd (LAS) sammanfattat

Lagen om anställningsskydd (LAS) sammanfattat Gra...
2 augusti 2021

Uppsägning och omplaceringsskyldighet

Uppsägning och omplaceringsskyldighet Kostnadsfri...
2 augusti 2021

Intermittent anställning

Intermittent anställning Gratis bedömning Ol...
2 augusti 2021

Omorganisation – Arbetsskyldighet och vad som gäller

Omorganisation – Arbetsskyldighet och vad som gäller...
2 augusti 2021

Offentlig anställning och disciplinära påföljder

Offentlig anställning och disciplinära påföljder...
2 augusti 2021

Kommunals nya kollektivavtal

Kommunals nya kollektivavtal Gratis bedömning...
2 augusti 2021

Får en arbetsgivare ifrågasätta VAB?

Får en arbetsgivare ifrågasätta VAB? Gratis bedöm...
2 augusti 2021

Detta måste ett uppsägningsbesked innehålla

Detta måste ett uppsägningsbesked innehålla Kostn...
2 augusti 2021

Vad är arbetsrätt? Vilka lagar gäller på arbetsplatsen?

Vad är arbetsrätt? Vilka lagar gäller på arbetsplatsen?...
2 augusti 2021

Regler vid avskedande och uppsägningar

Regler vid avskedande och uppsägningar Kostnadsfr...
2 augusti 2021

Säga upp sig med omedelbar verkan

Säga upp sig med omedelbar verkan Kostnadsfri bed...
2 augusti 2021

Kan arbetsgivaren beordra övertid – Har jag rätt till kompensationsledighet?

Kan arbetsgivaren beordra övertid - Har jag rätt till kompensationsledighet?...
2 augusti 2021

Uppsagd under föräldraledighet

Uppsagd under föräldraledighet Kostnadsfri bedömn...
2 augusti 2021

Uppsagd under pågående sjukskrivning

Uppsagd under pågående sjukskrivning Kostnadsfri...
2 augusti 2021

När kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare?

När kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare?...
14 juli 2021

Detta måste ett uppsägningsbesked innehålla internationellt

Artikel kunskapsbank Gratis bedömning Uppsäg...