hero-two-business-male-and-woman-meeting-in-office

Vad är skillnaden mellan fast anställning och timanställning?

Att jämföra fast anställning med timanställning är som att jämföra äpplen med päron. Fast anställning är nämligen en anställningsform medan timanställning är en löneform. Det går till exempel att ha fast anställning och vara timanställd samtidigt.

Timanställning innebär en större osäkerhet för arbetstagaren eftersom lönen kan variera från månad till månad. I övrigt är det samma regler som gäller rörande uppsägningstid och andra arbetsrättsliga bestämmelser.

1. Anställningsformer enligt LAS

Enligt lagen för anställningsskydd (LAS) finns det tre slags anställningsformer:

  • Tillsvidareanställning
  • Tidsbegränsad anställning
  • Provanställning

Tillsvidareanställning

Enligt huvudregeln i LAS gäller ett anställningsavtal tillsvidare. Om arbetsgivare och arbetstagare inte kommer överens om något annat är det en tillsvidareanställning. Denna anställningsform kallas ofta för fast anställning.

En tillsvidareanställning gäller från startdatumet till dess att arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp avtalet. En tillsvidareanställning har alltid en uppsägningstid på minst en månad. Om det finns kollektivavtal, ifall arbetstagaren varit anställd en längre tid eller om något annat anges i anställningsavtalet kan uppsägningstiden vara längre än en månad.

Tidsbegränsad anställning

Det går att ange i anställningsavtalet att en anställning är tidsbegränsad. Tidsbegränsad anställning förekommer i följande fall:

  • Allmän visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsongsarbete
  • Anställning när arbetstagaren fyllt 67 år.

Som regel går det inte att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid. En tidsbegränsad anställning övergår i tillsvidareanställning när arbetstagaren har arbetat i totalt två år de senaste fem åren hos samma arbetsgivare.

Det förekommer även anställningar som löper tillsvidare men med ett slutdatum. Denna typ av anställningar betraktas som tillsvidareanställningar.

Provanställning

Enligt LAS får provanställningar förekomma om prövotiden inte är längre än sex månader. När prövotiden är slut övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Vill inte arbetstagaren eller arbetsgivaren att provanställningen ska omvandlas till en tillsvidareanställning måste de meddela motparten detta innan prövotiden löpt ut.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att avbryta en provanställning i förtid utan att ange några egentliga skäl. Till skillnad från vid en tillsvidareanställning måste arbetsgivaren inte ha saklig grund för att avsluta anställningen. Det finns ingen uppsägningstid för provanställningar. Däremot måste arbetsgivaren respektera en så kallad varseltid på två veckor. Detta gäller inte ifall det är arbetstagaren som väljer att sluta.

2. Timanställning är en löneform

Timanställning finns alltså inte med som anställningsform enligt LAS. Det beror på att timanställning är en löneform. Vad är då timanställning? Det innebär att arbetstagaren får betalt för det antal timmar som hen jobbar en viss månad.

Motsatsen till timanställning är fast lön. Med fast lön vet arbetstagaren exakt hur stor lönen blir varje månad. Vid timanställning betalar arbetsgivaren bara för det antal timmar som arbetstagaren faktiskt jobbat.

Timanställning används ofta i branscher där det är svårt att beräkna arbetsbehovet i förväg. Arbetsgivaren kan då kalla in personal vid behov.

Det går att ha timanställning oavsett anställningsform. Det förekommer med andra ord att man har fast anställning och är timanställd samtidigt. På motsvarande vis kan man ha en tidsbegränsad anställning och vara timanställd också.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

3. Stor osäkerhet för arbetstagaren

Även om det finns arbetstagare som uppskattar möjligheten att jobba efter ett flexibelt schema innebär det för många en osäkerhet. En anställd med fast lön vet alltid hur mycket pengar som kommer in på lönekontot i slutet av månaden. Lönen för en timanställd däremot varierar ofta ganska mycket från månad till månad.

För den anställde kan det innebära det sämsta av två världar. Lönen blir ofta lägre än vid fast anställning. Samtidigt förväntas den anställde finnas tillgänglig och rycka in när arbetsgivaren kräver det.

4. Ingen skillnad i deklarationen

Det spelar ingen roll ur en beskattningssynpunkt om det handlar om timanställning eller fast lön. Skatten baseras på den totala inkomsten under året – oavsett vilken typ av lön det rör sig om.

5. Ingen skillnad i uppsägningstid

Det finns inga skillnader i uppsägningstid för en person som är timanställd jämfört med en som har fast lön. Själva timanställningen har inget med anställningsformen att göra. Vilka regler som gäller för uppsägning beror på vilken anställningsform det är – tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller provanställning.

6. Sammanfattning

Timanställning är ingen anställningsform utan en löneform. Det innebär att timanställning kan förekomma vid tillsvidareanställning (fast anställning), vid tidsbegränsad anställning och vid provanställning.

Timanställning förekommer i branscher där arbetsgivaren har svårt att bedöma arbetsbehovet. Motsatsen till timanställning är fast lön.

För den anställde innebär det en större osäkerhet att vara timanställd eftersom lönen varierar från månad till månad. Samtidigt förväntas den anställde finnas tillgänglig när arbetsgivaren kräver det.