hero-statue-of-justice-lady-justice-law-concept

Uppsägningstid vid provanställning – Vad gäller?

Vid provanställning finns det generellt sett ingen uppsägningstid. Arbetsgivaren måste ge varsel två veckor i förväg för att provanställningen ska kunna avslutas. Till skillnad från en tillsvidareanställning behöver arbetsgivaren inte uppge några sakliga skäl. Arbetstagaren kan sluta när som helst under provanställningen. När det finns kollektivavtal kan särskilda regler gälla.

Vad är provanställning?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 6 § kan arbetsgivare och arbetstagare avtala om provanställning. Det är en form av tidsbegränsad anställning som får vara i högst sex månader. Därefter övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Kollektivavtal kan ha särskilda regler för provanställning.

Utgångspunkten är att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren ska ha gjort bedömningen att företaget behöver anställa arbetstagaren. 

Det finns fall då provanställningen kan övergå i en tidsbegränsad anställning. En arbetsgivare kan till exempel, helt lagligt, använda sig av en provanställning i sex månader, visstidsanställning i två år och vikariat i två år innan anställningen måste övergå i en tillsvidareanställning.

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren av någon anledning inte vill att provanställningen ska övergå i fast anställning måste de meddela motparten innan provanställningen löper ut.

Uppsägningstid vid provanställning

Enligt LAS finns det ingen uppsägningstid vid provanställning. Till skillnad från tillsvidareanställningar behöver arbetsgivaren inte heller ange sakliga skäl för varför provanställningen avbryts. Syftet är att både arbetsgivare och arbetstagare ska kunna känna sig för utan att ha några förpliktelser. 

Även om det inte finns någon uppsägningstid måste arbetsgivaren varsla den provanställde minst två veckor innan provanställningen avbryts. Detta gäller ifall provanställningen avbryts i förtid. Annars gäller att den anställde ska informeras senast sista dagen för provanställningen.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Särskilda villkor för provanställningar vid kollektivavtal

På arbetsplatser med kollektivavtal regleras villkoren för provanställningen i kollektivavtalet. Det ska framgå i anställningsavtalet vilket kollektivavtal som gäller. Om det finns kollektivavtal måste arbetsgivaren meddela den fackliga organisationen omgående när ett avtal om provanställning upprättas.

Reglerna för varseltiden vid provanställning skiljer sig mellan olika kollektivavtal. I vissa kollektivavtal kallas varseltiden rent av för uppsägningstid (precis som vid tillsvidareanställning). Medan varseltiden på arbetsplatser utan kollektivavtal är två veckor varierar varseltiden/uppsägningstiden vid kollektivavtal från två veckor upp till en månad.

Enligt vissa kollektivavtal binds även arbetstagaren av en varseltid. Ibland regleras även prövotidens maxlängd genom kollektivavtalet.

Provanställning kräver också anställningsavtal

Rent tekniskt är en provanställning en tillsvidareanställning som får vara i maximalt sex månader. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att lämna skriftlig information om sådant som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet inom en månad från startdatumet.

Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen regleras de flesta villkoren för provanställningen genom det.

Finns det inget kollektivavtal är det arbetsgivaren och arbetstagaren som förhandlar om villkoren, precis som för vilken annan anställningsform som helst.

Det händer att arbetsgivare vill betala en lägre lön under provanställningen. Då är det viktigt att anställningsavtalet innehåller information om vilken lön som kommer att gälla efter provanställningen. Provanställningar brukar inte omfattas av några lönerevisioner.

Möjlighet till rättslig prövning

LAS medger inga möjligheter till rättslig prövning för en person vars provanställning avbryts i förtid. Däremot kan arbetstagaren vända sig till domstol och åberopa andra lagar för sin sak. Exempelvis kan det bli aktuellt att söka stöd i Diskrimineringslagen eller i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

För arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal är det Arbetsdomstolen som prövar fallet i händelse av tvist. 

Sammanfattning

Generellt sett finns det ingen uppsägningstid vid provanställning. För arbetsplatser som inte omfattas av kollektivavtal gäller att arbetsgivaren måste respektera en varseltid på två veckor om prövotiden ska avslutas i förväg. Några sakliga skäl måste inte uppges. Arbetstagaren kan när som helst avsluta sin provanställning utan någon varseltid.

För arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal gäller andra regler. Varseltiden kan variera från två veckor upp till en månad. Det förekommer även att både arbetsgivaren och arbetstagaren åläggs en varseltid. I vissa kollektivavtal kallas varseltiden för uppsägningstid.