hero-portrait-of-senior-businessman-as-leader-with-group-of

Uppsagd under pågående sjukskrivning

Kan jag bli uppsagd när jag är sjukskarbetsrättsexpertenn? Ja, det kan du. Pågående sjukskrivning är nämligen inget hinder för uppsägning. Frågan är istället om uppsägningen är sakligt grundad. Varken sjukskrivning eller sjukdom utgör i sig saklig grund för uppsägning. Om du blir uppsagd när du är sjukskarbetsrättsexpertenn har du rätt till sjukpenning även efter att anställningen upphört.

1. Saklig grund behövs vid uppsägning

En arbetsgivare måste alltid ha saklig grund för uppsägning. Det regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns två skäl för uppsägning: Personliga skäl och arbetsbrist.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning kan ske av personliga skäl om du inte lever upp till dina förpliktelser enligt anställningsavtalet. Det kan bero på försummelse eller bristande lämplighet. Det finns flera exempel på när det kan bli tal om uppsägning på grund av personliga skäl, till exempel:

  • Stöld

  • Våld

  • Hot om våld

  • Trakasserier

  • Illojal konkurrens

Det kan även bli aktuellt med uppsägning av personliga skäl om du inte lyckas leva upp till dina förpliktelser, oavsett om du anstränger dig eller inte. Då måste arbetsgivaren i första hand försöka omplacera dig till en annan befattning. Tillfällig sjukdom och sjukskrivning är inte anledning till uppsägning.

Det är naturligtvis sällsynt att någon blir uppsagd på grund av personliga skäl under pågående sjukskrivning. De flesta som är sjukskrivna befinner sig inte på arbetsplatsen under sjukskrivningen. Det är därför ganska ovanligt att det uppstår konflikt som kan ligga till grund för en uppsägning. Samtidigt har du skyldigheter gentemot din arbetsgivare även utanför arbetsplatsen och när du är sjukskarbetsrättsexpertenn. Om du till exempel begår brott eller agerar på ett sätt som kan skada din arbetsgivare under din sjukskrivning kan det vara skäl för uppsägning. Dessutom finns det deltidssjukskrivningar. Då befinner du dig troligen på arbetsplatsen en del av tiden.

Sällsynt med uppsägning på grund av sjukdom

Som arbetstagare har du ett starkt skydd om du råkar ut för sjukdom och blir sjukskarbetsrättsexpertenn. Det är sällsynt att bli uppsagd på grund av sjukdom. I princip kan det bara ske om det är frågan om en sjukdom som är så långvarig eller allvarlig att du inte kan återvända till jobbet. Arbetsgivaren måste först försöka erbjuda dig andra arbetsuppgifter. Du som arbetstagare har dessutom ett skydd genom arbetsmiljölagen. Enligt den ska arbetsgivaren se till att du får rehabilitering. Arbetsgivaren har i många fall även en skyldighet anpassa din arbetsplats om det gör att du kan sköta ditt jobb trots sjukdomen eller funktionsnedsättningen. 

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist är det vanligaste skälet till uppsägning. Du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist trots att du är sjukskarbetsrättsexpertenn. Arbetsbrist kan till exempel uppstå om arbetsgivarens försäljning minskar eller om det blir brist på arbetsuppgifter av annan anledning. En arbetsgivare kan även åberopa arbetsbrist när verksamhetens inriktning läggs om.

Det finns något som kallas för omplaceringsskyldighet. Det innebär att arbetsgivaren noga måste undersöka om det går att erbjuda dig en annan tjänst innan uppsägningen kan äga rum. I annat fall kan arbetsgivaren få backning om fallet prövas i domstol.

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist under pågående sjukskrivning har du samma rättigheter som andra anställda. Först och främst ska du om möjligt bli erbjuden omplacering. Om du inte kan omplaceras är det turordningsreglerna som gäller. I princip innebär dessa regler att arbetstagare som varit anställda längre har företräde.

Ifall du har en tidsbegränsad anställning kan du i normala fall inte bli uppsagd. Då gäller din anställning fram till det datum som anges i kontraktet. Därför kan du inte heller bli uppsagd under pågående sjukskrivning om du har en tidsbegränsad anställning.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

2. Uppsägningstiden påverkas inte vid sjukskrivning

Det är alltid minst en månads uppsägningstid som gäller. Om du har varit anställd i mer än två år är det istället minst två månaders uppsägningstid. Det kan även vara längre uppsägningstid om det står i ditt anställningsavtal eller om det anges genom kollektivavtal.

Arbetsgivaren måste försöka informera dig skriftligen och beskedet ska lämnas till dig personligen. Om du är sjukskarbetsrättsexpertenn och av den anledningen inte kan nås får arbetsgivaren skicka uppsägningsbeskedet med posten. Du anses ha nåtts av beskedet tio dagar efter att försändelsen skickades.

När du fått det skriftliga uppsägningsbeskedet börjar uppsägningstiden att räknas. Du har rätt att bestrida uppsägningen oavsett om du är sjukskarbetsrättsexpertenn eller inte.

3. Rätt till sjukpenning

Om du blir sjukskarbetsrättsexpertenn betalar arbetsgivaren sjuklön i 14 dagar. Därefter betalar Försäkringskassan sjukpenning, vilken är cirka 80 procent av inkomsten. Försäkringskassan betalar ut sjukpenningen oavsett om du är anställd eller om anställningen upphört. Sjukskrivningen gäller alltså även om du blir uppsagd.

Om du är sjukskarbetsrättsexpertenn när du blir uppsagd ska du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen första arbetsdagen efter det att sjukskrivningen upphör. Om sjukskrivningen tar slut innan anställningen upphört är det de vanliga reglerna som gäller, det vill säga att du ska anmäla dig hos Arbetsförmedlingen inom tre månader efter att du slutat jobba.