47906484-law-legal-judge-lady-justice-concept-min

Stöld på arbetsplats

Stöld på arbetsplatsen är något som sällan pratas om, till dess att saker börjar försvinna från arbetsplatsen eller arbetsgivaren misstänker att en arbetstagare stjäl. När det kommer till stöld på arbetsplatsen kan det många gånger uppfattas som en gråzon, många arbetstagare är osäkra vad som faktiskt utgör stöld när det kommer till arbetsplatsen. Det finns en viss okunskap gällande vad som faktiskt kan utgöra stöld. Vanligt förekommande exempel är ifall det anses som stöld att ta med sig en penna hem från företaget eller ifall det krävs större och mer dyrbara saker för att räknas som stöld på arbetsplatsen.

1. Laga grund för avsked

Stöld på jobbet är nästan alltid laga grund för avskedande. Värdet spelar inte någon större roll, utan det räcker med att arbetsgivaren förlorat förtroendet för arbetstagaren. Arbetsgivaren behöver inte stå ut med att någon stjäl, men måste bevisa att en stöld har inträffat. Det finns givetvis gränsfall och missuppfattningar där arbetstagaren har lånat hem något över en dag eller en helg och inte menat att stjäla saken.

Arbetsdomstolen har vid flera tillfällen i sin rättspraxis konstaterat att stöld mot arbetsgivaren normalt sett innebär att grund för avsked föreligger. Däremot är det inte tillräckligt med att arbetsgivaren misstänker att arbetstagaren har tagit något. Det är svårt för arbetsgivaren att avskeda en arbetstagare pga. stöld eftersom arbetsgivaren också har bevisbördan för att laga grund för avsked föreligger och måste bevisa att stölden faktiskt har inträffat.

2. Bevisbörda

Enligt Arbetsdomstolens ska beviskravet för ett påstått brott inte sättas lägre än vid ett motsvarande brottmål, vilket innebär att det måste vara ställt utom rimligt tvivel att stölden faktiskt har inträffat. Sammantaget krävs det alltså väldigt mycket för att arbetsgivaren ska kunna avskeda arbetstagaren för stöld. Det måste finnas mycket mer en bara spekulationer om att en stöld kan ha skett. En arbetsgivare måste oftast ha stark bevisning som övervakningsfilmer, dokumentation eller att han har tagit arbetstagaren på bar gärning för att kunna ha tillräckligt med bevis för att kunna uppnå beviskravet utom rimligt tvivel, men att styrka uppsåt till brott är inte alltid lätt för arbetsgivaren. För att kunna uppnå beviskravet utom rimligt tvivel måste bevisningen vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som har inträffat. Det får inte finnas massa tvivel eller oklarheter om vad som kan ha hänt. Arbetsgivaren har bevisbördan och måste ha ytterst stark bevisning som nästan inte går att betvivla att du har begått stöld. Om det finns alternativa gärningsmän eller kollegor som kan ha begått stölden så räcker det oftast inte. Bevisningen måste peka på den individuella arbetstagaren som anklagats och bevisningen måste vara stark. Det finns inte en exakt gräns på vad som krävs rent procentuellt för att uppnå kravet utom rimligt tvivel, men enligt praxis och uttalande från domstolar måste det inte vara bevisat till 100 % men till närmre 100%. Man brukar prata om kanske 95 % - 98 %.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

3. Arbetstagares rättigheter

Som arbetstagare är det viktigt att veta att man har rättigheter och att ens arbetsgivare inte bara kan anklaga en för stöld hur som helst. En arbetsgivare får inte anklaga en anställd för brott utan skälig misstanke. En ogrundad anklagelse kan i sig vara brottsligt. Om arbetsgivaren pekar ut dig som brottslig kan det utgöra förtal enligt 5 kap 1 § Brottsbalken.

För att en arbetsgivare ska kunna avskeda dig måste det finnas laga grund för avsked enligt 18 § LAS. För att ett avskedande ska kunna komma i fråga krävs att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Det krävs mycket grov misskötsamhet och att du grovt åsidosatt dina åligganden gentemot din arbetsgivare. Vid bedömningen av om det föreligger grund för avskedande sker i allmänhet en värdering av misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning etc. I flera domar från Arbetsdomstolen (AD) förklarar dem att det anses värre när en anställd som har jobbat längre och har ett särskilt förtroende stjäl något från arbetsplatsen.

4. Tvåmånadersregeln

Ett avskedande får inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader, den s.k. tvåmånadersregeln enligt 18 § st. 2 LAS. En arbetsgivare kan således inte enbart avskeda en arbetstagare om en stöld har skett för längre en två månader sedan och arbetsgivaren har varit medveten om händelsen. 

Brott mot arbetsgivaren anses utgöra laga grund i många fall och en avskedande kan då bli aktuellt. För att det ska bli aktuellt måste arbetsgivaren dock fullt ut styrka de omständigheter som ligger till grund för avskedandet. Arbetsgivaren måste därmed ha bevisning för att du har begått stöld på arbetsplatsen, han måste också ha tillräckligt med bevis för att du begått gärningen för att det enligt domstol ska vara utom rimligt tvivel att du begått stöld på arbetsplatsen. Det är däremot ytterst svårt för arbetsgivaren att kunna uppnå det höga beviskravet vilket ofta kan leda till att avskedandet kan ogiltigförklaras av domstol. 

5. Skadestånd

Vid ett felaktigt avskedande kan du kräva både ekonomiskt och allmänt skadestånd som kan bli betydande summor. Allmänt skadestånd vid felaktigt avskedande kan uppkomma till mellan 150–175 tusen kronor. Det ekonomiska skadeståndet är beroende på hur lång tid du varit anställd, vid anställning längre än 10 år är skadeståndstaket som högst och uppgår till 32 månader.