hero-clasped-hands-of-businessman-in-formal-suit-sitting-at

Semesterlagen

Semesterlagen

I Semesterlag (1977:480) regleras arbetstagares rätt att vara ledig och när arbetstagaren har rätt till semesterlön. Semesterlagen är till stor det tvingande men vissa delar kan avtalas bort, antingen genom kollektivavtal eller genom avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen regleras ofta arbetstagarens rätt till semester i kollektivavtalet.

Rätt till semester samt semesterlön

Ett så kallat semesterår räknas från 1 april till den 31 mars. Samma tid under föregående år kallas för intjänandeår. Under varje semesterår har en arbetstagare rätt till minst 25 dagars semester. Under dessa dagar har arbetstagaren rätt till semesterlön, förutsatt att denne har tjänat in den genom att arbeta hos arbetsgivaren under intjänandeåret.

Det kan avtalas om att semesterår och intjänandeår ska infalla under samma år. fall får arbetstagaren sin semesterlön i förskott och kan då bli återbetalningsskyldig via ett avdrag på slutlönen om anställningen avbryts innan arbetstagaren har hunnit tjäna in hela sin rätt till semesterlön.

Om en anställning påbörjas efter den 31 augusti har arbetstagaren bara rätt till minst fem semesterdagar istället för 25.

Vid kortare anställningar som varar högst tre månader kan det avtalas om att arbetstagaren inte har rätt till någon semesterledighet. Arbetstagaren har då istället rätt till semesterersättning som betalas ut i samband med lönen eller i slutet av anställningen.

Deltidsanställda

En arbetstagare som är deltidsanställd har rätt till samma antal semesterdagar som en som är heltidsanställd. Det som skiljer åt är att en deltidsanställd får en semesterlön som motsvarar dennes anställningsgrad.

Förläggning av semester

Som huvudregel ska minst fyra veckor av semestern förläggas mellan juni och augusti. Utgångspunkten är att arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren ska komma överens om när under dessa månader semestern ska förläggas. I de fall arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan komma överens är det arbetsgivaren som har den slutliga rätten att bestämma.

Semester som av någon anledning inte tas ut under sommarmånaderna ska även den förläggas i samråd mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagaren kan inte begära att få vara ledig en viss tid, exempelvis under julen, om det inte passar med arbetsgivarens verksamhet.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Spara semesterdagar

En arbetstagare måste ta ut minst 20 av sina semesterdagar med semesterlön varje år. Resterande dagar får arbetstagaren spara för att ta ut något av de kommande fem åren. Eftersom en arbetstagare inte får spara semesterdagar samma år som den tar ut sparade semesterdagar kan inte sparade semesterdagar flyttas runt, utan måste tas ut senast fem år efter att de sparaaades.

Sjukdom under semestern

Om en arbetstagare blir sjuk under semestern ska sjukdomsperioden inte räknas som semester. Semestern ska istället som huvudregel förlängas samma period som sjukdomen varade. Arbetstagaren måste dock sjukskriva sig på samma sätt som denne gör när den sjukskarbetsrättsexpertenr sig när hen är i tjänst.

Påföljande anställningar/övergång till ny arbetsgivare

Har en arbetstagare fått en ny anställning hos samma arbetsgivare som påbörjas direkt eller i nära anslutning till den förra så ska de olika anställningarna sammanräknas och ses som en anställning när rätten till semester ska räknas ut.

Om en arbetstagare får en ny arbetsgivare, på grund av exempelvis en verksamhetsövergång, har arbetstagaren samma rätt till semester som om det hade varit en och samma arbetsgivare.

Skadestånd

Om arbetsgivaren har brutit mot någon bestämmelse i semesterlagen kan arbetstagaren begära att arbetsgivaren fullgör sina förpliktelser samt kräva skadestånd för uppkommen skada. Vid beräkningen av uppkommen skada ska hänsyn tas även till omständigheter som inte bara är av ekonomisk betydelse.