hero-punctual-businessman-checking-time-at-workplace

Säga upp sig med omedelbar verkan

Det går att säga upp sig med omedelbar verkan, men endast under mycket särskilda omständigheter. Det kan bli aktuellt om din arbetsgivare gjort ett grovt kontraktsbrott eller om det förekommit misshandel.

I de flesta fall är det uppsägningstiden i ditt anställningskontrakt som gäller. Om du frånträder innan uppsägningstiden löpt ut riskerar du att få betala skadestånd till din arbetsgivare.

1. Alltid minst en månads uppsägningstid

Lagen om anställningsskydd (LAS) anger att du som anställd alltid har minst en månads uppsägningstid. Det är en ömsesidig rättighet/skyldighet. Du kan aldrig bli uppsagd med kortare uppsägningstid än en månad. Samtidigt kan du inte heller själv frånträda innan denna uppsägningstid löpt ut.

Du och din arbetsgivare kan avtala om en längre anställningstid. Det är även vanligt att kollektivavtal har en längre uppsägningstid än en månad, till exempel beroende på anställningstid och ålder. I praktiken är en uppsägningstid sällan längre än tre månader eftersom det då kan ses som oskäliga avtalsvillkor.

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal och det inte står någon uppsägningstid i ditt anställningsavtal har du alltid en månads uppsägningstid.

Vad händer om jag slutar tidigare?

Om du säger upp dig och slutar innan uppsägningstiden är över kan du bli skadeståndsskyldig. Du anses då ha brutit mot anställningsavtalet. Arbetsgivaren kan välja att ta fallet till domstol. I sådana fall behöver arbetsgivaren visa vilka de ekonomiska konsekvenserna blivit av att du slutat i förtid. I många sådana fall väljer arbetsgivaren att inte vidta några åtgärder. Alternativt kan arbetsgivaren bestämma att hålla inne din lön tills tvisten är löst.

Om du verkligen känner att du behöver sluta innan uppsägningstiden är över kan det vara en god idé att prata med din arbetsgivare. Kanske kan ni komma överens om en kompromiss.

Så räknar du ut uppsägningstiden

Om du till exempel har en månads uppsägningstid upphör din anställning i slutet av arbetsdagen samma datum månaden efter. Ifall du säger upp dig på ett datum som inte finns i nästa månad är den sista arbetsdagen nästa månads sista datum. Om du till exempel säger upp dig den 30 januari blir din sista arbetsdag den 28 februari, eller 29 februari vid skottår.

Du är skyldig att arbeta under hela uppsägningstiden. Du kan försöka komma överens med din arbetsgivare att sluta tidigare, men det är inget du har rätt till.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

2. Uppsägning vid olika anställningsformer

Tillsvidareanställning (fast anställning)

En tillsvidareanställning kan sägas upp när som helst. Om du vill säga upp dig med omedelbar verkan och du är tillsvidareanställd måste du som sagt tänka på att du är bunden av den uppsägningstid som anges i ditt anställningsavtal. 

Tidsbegränsad anställning

Enligt lagen om anställningsskydd gäller en anställning tillsvidare om inget annat anges i anställningsavtalet. Det finns fyra typer av tidsbegränsade anställningar:

 • Allmän visstidsanställning

 • Vikariat

 • Säsongsarbete

 • Anställning när arbetstagaren fyllt 67 år

I princip går det inte att säga upp sig från en tidsbegränsad anställning men det beror på hur anställningskontraktet är utformat. Så här vet du om din tidsbegränsade anställning går att säga upp:

  • Kontraktet anger startdatum och slutdatum: Du kan inte säga upp anställningen i förtid.

 

 • Anställningen löper tillsvidare, fr.o.m. ett datum men ”längst t.o.m.” ett annat datum: Du kan säga upp anställningen i förtid. Du har en månads uppsägningstid om inget annat anges i kontraktet.

 

3. Rätt att säga upp sig med omedelbar verkan

För att du ska ha rätt att säga upp dig med omedelbar verkan krävs att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åtaganden. Man kan tänka sig flera situationer, till exempel:

 • Misshandel

 • Trakasserier

 • Hot om våld

 • Obetald lön

I sådana fall har du rätt till frånträde. Då åberopar du din rätt till frånträde och förklarar att anställningskontraktet upphör att gälla med omedelbar verkan. Det spelar ingen roll om du är tillsvidareanställd eller har en fast anställning. Du har alltid rätt till frånträde om det finns giltiga skäl för det

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

4. Avtala om att sluta tidigare

Det finns inget stöd i lagen för att du ska kunna avtala med din arbetsgivare om att sluta innan uppsägningstiden är över. Du kan givetvis komma överens med din arbetsgivare att få sluta direkt. Däremot måste du känna till att ett sådant avtal – oavsett om det är muntligt eller skriftligt – aldrig gäller i rätten om det skulle uppstå en tvist mellan dig och din arbetsgivare. Rätten kan då anse att antingen du eller din arbetsgivare brutit mot anställningsavtalet om någon av er beslutar att stämma den andre. Den part som förlorar kan då bli skadeståndsskyldig.

5. Du behöver inte ange orsak för uppsägningen

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste hen alltid ange en orsak till uppsägningen. Man brukar säga att uppsägningen ska vara sakligt grundad – av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. När du säger upp dig själv behöver du inte ange någon orsak. Du kan säga upp dig om du hittar ett nytt jobb, om du vill studera eller göra något annat ett tag. Det spelar ingen roll och du behöver inte uppge orsak i ditt uppsägningsbesked.

6. Skriftlig uppsägning är att föredra

När du säger upp dig bör du lämna in ett skriftligt uppsägningsbesked. Det är viktigt för att du senare ska kunna bevisa att du verkligen sagt upp dig ifall du skulle hamna i tvist med din arbetsgivare. Det kan göras på enklast möjliga sätt med ett daterat meddelande där du anger att du säger upp dig.