hero-portrait-of-female-team-leader-posing-looking-at-camera

Repressalieskydd för visselblåsare

Repressalieskydd för visselblåsare

Den som larmat om allvarliga missförhållanden i arbetsgivares verksamhet får inte utsättas för repressalier av arbetsgivaren. Detta enligt ”visselblåsarlagen”, som sedan ikraftträdandet 2017 förstärkt arbetstagarens skydd. Den som i strid med lagen har blivit uppsagd, avskedad eller utsatt för andra repressalier kan ha rätt till både allmänt och ekonomiskt skadestånd.

”Visselblåsarlagen” innebär ett skydd mot repressalier för arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Begreppet allvarliga missförhållanden innebär i lagens mening brott som har fängelse i straffskalan, eller andra jämförbara förhållanden. Enligt lagens förarbeten kan jämförbara förhållanden t.ex. vara underlåtenhet att följa gällande föreskrifter, korruption, oetiska förhållanden och risker för liv, säkerhet och hälsa. Lagen ställer inte krav på att arbetstagaren kan bevisa att det rör sig om allvarliga missförhållanden, det räcker med att denne i och med larmet framför konkreta misstankar.

För att få skydd av lagen förutsätts att arbetstagaren har slagit larm internt, externt eller till arbetstagarorganisation på sätt som lagen föreskriver. Arbetstagaren kan slå larm internt till arbetsgivaren, dennes representant eller genom arbetsgivarens interna rapporteringsrutiner. Larm kan även ske till arbetstagarorganisation som är bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren och där arbetstagaren är medlem. Arbetstagaren kan larma externt genom att offentliggöra uppgifter, antingen genom att på egen hand publicera uppgifter eller lämna uppgifter till någon annan för publicering. Externa larm omfattar enligt lagen även larm till myndighet. Vid externa larm krävs som huvudregel att arbetstagaren först har slagit larm internt, samt att arbetstagaren vid tidpunkten för larmet haft fog för påståendet om missförhållandena.

Det ska finnas ett orsakssamband mellan att arbetstagaren larmar om allvarliga missförhållanden och att denne blir utsatt för repressalier från arbetsgivaren. Med repressalier avses här förutom uppsägning och avsked även mindre ingripande åtgärder från arbetsgivarens sida, som t.ex. omplacering, trakasserier och utfrysning. Det är tillräckligt att arbetstagaren kan visa omständigheter som ger anledning att anta att denne blivit utsatt för repressalier, för att bevisbördan ska gå över på arbetsgivaren som då i sin tur måste kunna bevisa så inte har skett. Det innebär att den tyngsta bevisbördan ligger på arbetsgivaren.

Arbetstagare som utsatts för repressalier i strid med lagen kan ha rätt till både skadestånd för ekonomisk förlust som uppkommit till följd av repressalien (ekonomiskt skadestånd) och ersättning för den kränkning som den innebär (allmänt skadestånd).

Info

Visselblåsarlagen trädde i kraft den 1 januari 2017 och har förstärkt repressalieskyddet för arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Lagen, som egentligen heter Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, omfattar både privat- och offentliganställda och inskränker inte det skydd som arbetstagare har på annan rättslig grund. Begreppet arbetstagare omfattar enligt denna lag även inhyrd personal och i sådana fall räknas inhyraren som arbetsgivare. Lagen skyddar inte den som genom att slå larm gör sig skyldig till brott.

SLL Logo vit WEBB
Arbetsrättsexperten