hero-photo-of-colleagues-talking-while-working-with-laptop

Preskriptionstid

Felaktigt avskedad eller uppsagd?
Agera i tid

När en arbetstagare blir felaktigt uppsagd eller avskedad kan det ofta kännas svårt att dra igång en process mot arbetsgivaren. Det är dock av vikt att man inte ligger på latsidan då de så kallade preskriptionstiderna, det vill säga den tidsutdräkt som du har på dig att agera, som råder ofta är kortare än vad man kan förvänta sig. Nedan följer några exempel på hur preskriptionstiderna kan vara både längre och kortare än vad primärt framgår av lag.

Preskriptionstiderna enligt lagen om anställningsskydd (LAS)

I första hand måste dock beaktas vad som framgår av lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Preskriptionsreglerna framgår i nyss nämnda lags 40 – 42 §§. I 40 § stadgas att den som avser att yrka att en uppsägning eller ett avskedande skall ogiltigförklaras skall underrätta sin arbetsgivare om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde.

Om sådan underrättelse görs i rätt tid så skall ogiltighetstalan väckas inom ytterligare två veckor efter antingen det att facklig förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) avslutas alternativt, om någon facklig förhandling inte förs, två veckor efter det att tiden för underrättelse gick ut. Hoppet finns dock kvar även om denna tidsfrist löpt ut. Möjligheten att väcka en skadeståndstalan, där målet är ekonomisk ersättning för den som blivit felaktigt uppsagd eller avskedad, kvarstår nämligen. Av 41 § LAS framgår att den som vill kräva skadestånd eller annat fordringsanspråk (exempelvis innestående lön eller semesterersättning), skall underrätta motparten (i detta fall arbetsgivaren) om detta inom fyra månader från tidpunkten för den skadegörande handlingen (det vill säga den felaktiga uppsägningen/avskedandet). Liksom ovan förlängs därefter möjligheten att faktiskt väcka talan vid domstol med ytterligare fyra månader från det att fackliga förhandlingar avslutades alternativt tiden för underrättelse gick ut. Slutligen framgår av 42 § att den som inte lämnar underrättelse eller väcker talan inom den tid som framgår av 40 – 41 §§ förlorar sin talan.

Sammanfattning: Ogiltighetstalan: 2 veckor + 2 veckor efter avslutad förhandling/utlöpt tid för underrättelse. Skadeståndstalan: 4 månader + 4 månader efter avslutad förhandling/utlöpt tid för underrättelse.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Förlängd preskriptionstid till följd av utebliven/ofullständig fullföljdshänvisning.

Som ovan nämnts så kan olika omständigheter föranleda att preskriptionstiderna förändras. En av dessa omständigheter framgår direkt av lagtexten och det är när arbetsgivaren i sitt besked om uppsägning eller avsked inte har framställt en tydlig fullföljdshänvisning där det framgår hur arbetstagaren skall gå tillväga för att ogiltigförklara uppsägningen/avskedandet, samt begära skadestånd. Av 8 § 2 stycket och 19 § 2 stycket LAS framgår vissa krav på arbetsgivarens utformning av besked om uppsägning/avskedande. Bland annat skall preskriptionstiden enligt ovan framgå och vad effekten är om man missar dessa preskriptionstider. Skulle arbetsgivaren i sitt besked om uppsägning/avsked inte infoga denna information så förlängs preskriptionstiden i enlighet med 40 § 2 stycket till en månad avseende tiden för meddelande om ogiltighetstalan. I fråga om skadestånd eller annan ekonomisk fordran så framgår av 41 § 2 stycket att tidsfristen räknas från den dag då anställningen upphörde, istället för att räknas från tidpunkten för skadegörande handling (dagen när arbetsgivaren sade upp/avskedade arbetstagaren). Sammanfattning: Ogiltighetstalan: 1 månad vid utebliven/ofullständig fullföljdshänvisning (för underrättelse). Skadeståndstalan: 4 månader men tiden räknas från anställningens upphörande istället för från den skadegörande händelsen vid utebliven/ofullständig fullföljdshänvisning (för underrättelse).

Förändrad preskriptionstid till följd av kollektivavtal.

Som vi redan har sett kan preskriptionstiden förlängas när arbetsgivaren underlåter att lämna, eller lämnar ofullständig, fullföljdshänvisning. Det finns dock ytterligare ett sätt som preskriptionstiderna kan förändras och detta är genom kollektivavtal, slutet på central nivå. LAS utformning är vad jurister kallar för semidispositiv. Med detta menas att vissa av lagens bestämmelser är sekundära i förhållande till kollektivavtal slutna på lokal nivå och vissa bestämmelser är sekundära till kollektivavtal slutna på central nivå. Av LAS 2 § 4 stycke framgår att avvikelser från 40 och 41 §§ kan göras genom kollektivavtal slutna på central nivå. Ett exempel på detta är ett kollektivavtal som slöts 2004 mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Kollektivavtalet rörde en överenskommelse om så kallat omställningsstöd för arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. I den mån en arbetstagare omfattas av en ansökan om sådant omställningsstöd men likväl vill angripa uppsägningens giltighet så är preskriptionstiden att lämna underrättelse inskränkt till endast 1 vecka. Sammanfattning: Kollektivavtal slutna på central nivå kan både utöka och inskränka preskriptionstiderna som framgår av LAS med den effekt att preskriptionstiden för att underrätta arbetsgivaren om avsikt att väcka talan endast uppgår till en vecka i vissa fall. Om du eller någon närstående anser att ni blivit felaktigt uppsagd så är vår rekommendation att snarast skaffa juridisk representation för att säkerställa att er talerätt inte går förlorad.