hero-photo-of-colleagues-talking-while-working-with-laptop

När kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare?

1. Saklig grund krävs för uppsägning

Det måste finnas saklig grund för att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara giltig. Utgångspunkten är att skälen ska hålla i domstol om arbetstagaren beslutar att stämma arbetsgivaren.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan saklig grund vara:

  • Arbetsbrist: Arbetsgivaren kan inte längre erbjuda arbetstagaren anställning, till exempel på grund av omorganisation, resursbrist eller för att verksamheten styrs om.

  • Personliga skäl: Anledningar som härrör till den anställde. Det kan till exempel handla om misskötsamhet, brott mot lydnadsplikten, våld eller att den anställde inte klarar av sitt jobb.

2. Arbetsbrist

Arbetsbrist är den vanligaste orsaken till uppsägning. Arbetsbrist behöver inte innebära att det råder brist på arbete på arbetsplatsen. Det kan till exempel åberopas om verksamheten omformas och den anställdes kvalifikationer därmed inte längre passar in. Arbetsgivaren är skyldig att först göra en noggrann utredning om omplacering innan det kan bli aktuellt med uppsägning. Om den anställde kan omplaceras måste möjligheten tas tillvara. Ibland, speciellt på mindre arbetsplatser, är det inte alltid möjligt att omplacera en arbetstagare. Om arbetsgivaren inte respekterat omplaceringsskyldigheten kan en domstol ogiltigförklara uppsägningen om den anställde väljer att stämma arbetsgivaren.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

3. Personliga skäl

Om den anställde inte lever upp till sina förpliktelser enligt anställningsavtalet kan det bli tal om uppsägning på grund av personliga skäl. En anställd som inte följer arbetsgivarens instruktioner eller vägrar att arbeta bryter mot lydnadsplikten. Det är anställdes arbetsuppgifter enligt arbetsbeskrivningen som ligger till grund för vilka skyldigheter den anställde har. Samtidigt har arbetsgivaren ett tolkningsföreträde, vilket innebär att arbetstagaren måste vara beredd att uppvisa flexibilitet och acceptera en bredare tolkning av arbetsbeskrivningen. Om den anställde begår brott på arbetsplatsen är det ett klart skäl till uppsägning. Även brott som sker på fritiden kan utgöra grund för uppsägning av personliga skäl. En arbetstagare får inte heller agera så att arbetsgivaren skadas. Konkurrerande verksamhet eller läckage av känslig information är ett par exempel. Våld, hot om våld och trakasserier tar man alltid på stort allvar – även om de sker utanför arbetsplatsen. Slutligen kan uppsägning ske om arbetstagaren inte lyckas fullfölja sitt jobb på ett adekvat sätt. Arbetsgivaren har även rätt att säga upp den anställde trots att hen försöker (men misslyckas) lösa sin arbetsuppgift. Omplaceringsskyldigheten kan gälla vid uppsägning på grund av personliga skäl, men det beror på orsaken. Om den anställde till exempel inte klarar av sin uppgift ska arbetsgivaren först försöka få till en omplacering. Ifall den anställde varit illojal mot sin arbetsgivare eller begått ett brott finns det däremot inte någon omplaceringsskyldighet. En arbetsgivare får aldrig uppge tilltagande ålder, sjukdom, graviditet eller föräldraskap som personliga skäl.

4. Underrätta arbetstagaren

För att en uppsägning ska vara giltig måste arbetsgivaren först ha varnat den anställde. Uppsägning får ske tidigast två veckor efter varningen. Det finns inga krav på att varningen ska vara skriftlig men det underlättar eftersom det annars kan vara svårt att bevisa att den ägt rum. Om den anställde är medlem i ett fackförbund måste facket också varslas senast två veckor innan eventuell uppsägning. Fackförbundet eller den anställde kan kräva överläggning inom en vecka från varningen/varslet. Arbetsgivaren får inte gå vidare med uppsägningen innan överläggningen avslutats.

5. Uppsägningen måste alltid vara skriftlig

Enligt LAS måste arbetsgivaren alltid lämna ett skriftligt uppsägningsbesked för att det ska vara giltigt. Bland annat ska namnet på den uppsagde, datum och om uppsägningen sker av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist anges. Det ska även framgå av uppsägningsbeskedet om den anställde har företrädesrätt till återanställning eller inte. Däremot behöver exakt anledning till uppsägningen inte framgå. Det beror på att det kan ligga i arbetstagarens intresse att exakt anledning inte framgår av uppsägningsbeskedet. Ifall den anställde inte kan nås personligen får arbetsgivaren skicka uppsägningsbeskedet som rekommenderad post. Den anställde anses ha fått uppsägningsbeskedet tio dagar efter att det skickades.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

6. Uppsägningstid

Uppsägningstiden börjar räknas när den anställde tar emot det skriftliga uppsägningsbeskedet. Enligt LAS gäller alltid mist en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre om det angivits i anställningsavtalet eller om det finns kollektivavtal som anger annat. Vid semester och föräldraledighet börjar uppsägningstiden att räknas först efter att den anställde kommit tillbaks till jobbet. Uppsägningstid gäller för tillsvidareanställning. En tidsbegränsad anställning kan som regel inte sägas upp. Undantaget är om det står att anställningen löper tillsvidare men längst till och med ett visst datum. Då gäller samma regler som vid tillsvidareanställning.

7. Lön och förmåner

Den anställde behåller sin lön och sina förmåner under hela uppsägningstiden. Om arbetstagaren väcker talan mot arbetsgivaren behåller arbetstagaren lön och förmåner under den tid som tvisten pågår. Eftersom en sådan tvist ofta kan pågå i minst ett och ett halvt år kan det löna sig att anlita en kunnig jurist innan en eventuell uppsägning.

8. Regler vid avsked

Om den anställde grovt åsidosätter sina åtaganden kan det bli fråga om avsked istället för uppsägning. Det kan till exempel handla om förskingring, bedrägeri eller misshandel. Ett avsked behöver inte föregås av en varning. Dessutom finns det ingen uppsägningstid vid avsked. Avsked gäller oavsett anställningsform.