hero-punctual-businessman-checking-time-at-workplace

Löner vid uppsägningstid

En anställd som blir uppsagd har generellt sett rätt till lön under hela uppsägningstiden. Den anställde måste dock stå till förfogande. Eventuell inkomst från annan arbetsgivare under uppsägningstiden ska dras av lönen. Ifall arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan särskilda regler gälla. Vid avsked har den anställde inte rätt till någon lön.

1. Lön under uppsägningstiden

Det är lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar vad som gäller under uppsägningstiden. Här står bland annat hur lång uppsägningstid som gäller och vilka rättigheter den anställde har.

Enligt 12 § LAS har den anställde rätt till lön under hela uppsägningstiden. Rätten till lön gäller oavsett om det finns arbete att utföra eller inte. Enligt LAS krävs att en arbetsgivare har saklig grund för en uppsägning. Uppsägningen kan ske antingen på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Oavsett vilken orsak som ligger bakom uppsägningen har den anställde full rätt till lön under hela uppsägningstiden.

2. Arbetstagaren måste stå till förfogande

Även om arbetstagaren har rätt till lön under uppsägningstiden finns det enligt LAS ett krav på att arbetstagaren måste stå till förfogande för arbetsgivaren. I normalfall befinner sig arbetstagaren på arbetsplatsen under uppsägningstiden. I sådana fall kan man utgå från att den anställde funnits till arbetsgivarens förfogande.

Ifall arbetstagaren av någon anledning inte befinner sig på arbetsplatsen ligger det i arbetstagarens intresse att bevisa att hen varit till förfogande. Det kan till exempel finnas situationer där arbetsgivaren inte vill att den anställde ska komma till arbetsplatsen på grund av osämja. Arbetsgivaren kan då senare komma att hävda att arbetstagaren inte varit tillgänglig och att det därför inte finns någon anledning att betala ut lön.

Om det uppstår en tvist som måste lösas i domstol kan det vara bra för den anställde om det finns bevis på att hen varit till förfogande, till exempel i form av ett e-postmeddelande.

3. Mindre lön vid annan anställning

Ett annat krav för att den anställde ska få full lön under uppsägningstiden är att ingen annan anställning påbörjats. Enligt 13 § LAS kan en arbetstagare arbeta på annan plats under uppsägningstiden om arbetsgivaren inte har något behov av den uppsagdes arbetsinsats. I sådana fall ska man enligt LAS räkna av den lön som den anställde får på sin nya arbetsplats från den lön som den förre arbetsgivaren ska betala under uppsägningstiden.

I samma paragraf i LAS står att arbetsgivaren även får göra avdrag för inkomster som arbetstagaren ”uppenbarligen kunde ha förvärvat” under uppsägningstiden. Här är det upp till arbetsgivaren att bevisa att den anställde verkligen hade kunnat ta en annan anställning under uppsägningstiden men valt att inte göra det.

Med andra ord innebär det att arbetsgivaren inte behöver betala lön under uppsägningstiden om det går att bevisa att den anställde haft uppenbara chanser till annan anställning. I praktiken kan det vara mycket svårt att bevisa eftersom det kan finnas många skäl till varför den uppsagde inte kan ta ett visst annat jobb.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

4. Full lön oavsett uppsägningstidens längd

Den anställde har lön under uppsägningstiden oavsett hur lång den är. Enligt LAS börjar uppsägningstiden att räknas när den anställde säger upp sig eller när arbetsgivaren lämnat ett skriftligt uppsägningsbesked till den anställde.

Det är alltid minst en månads uppsägningstid enligt LAS. Om anställningen varat i minst två år men mindre än fyra år är uppsägningstiden två månader. Ifall anställningen varat i fyra till sex år är uppsägningstiden tre månader. Om anställningstiden var sex till åtta år blir uppsägningstiden fyra månader. Fem månaders uppsägningstid gäller om anställningen var åtta till tio år. Som mest kan uppsägningstiden bli sex månader och det gäller ifall den sammanlagda anställningstiden var mer än tio år.

Uppsägningstidens längd har ingen inverkan på den anställdes rätt att få lön under uppsägningstiden.

5. Andra regler vid kollektivavtal

Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal gäller detta istället för LAS enligt 2 § 3 stycket. Kollektivavtalet kan exempelvis ange hur arbetstagarens förmåner under uppsägningstiden ska beräknas. Kollektivavtal gäller för alla anställda på arbetsplatsen – även för dem som inte är fackligt anslutna.

6. Ingen lön vid avsked

Enligt 18 § LAS kan arbetsgivaren avskeda en anställd om denne grovt åsidosatt sina åtaganden. Det kan till exempel handla om våld eller hot om våld, trakasserier eller annat brott. När en arbetsgivare avskedar en anställd finns det ingen uppsägningstid att ta hänsyn till. Avskedet gäller med omedelbar verkan. Eftersom det inte finns någon uppsägningstid har arbetstagaren inte heller någon rätt till lön efter att ha blivit avskedad.