hero-two-business-male-and-woman-meeting-in-office

Lagen om anställningsskydd (LAS) sammanfattat

Inledning

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) är den lag som reglerar anställningsskyddet för arbetstagare. Huvudregeln i LAS är att en anställning är tillsvidare enligt 4 §. Avvikelser från detta får göras i den mån det tillåts av 5 och 6 §§. De övriga tillåtna anställningsformerna är allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete samt provanställning.

Uppsägning 

I 7 § finns bestämmelserna om uppsägning. En arbetstagare får enbart sägas upp om det finns saklig grund, vad saklig grund innebär är beroende av vilken av de två kategorierna av uppsägningsgrunder det handlar om. Den första är arbetsbrist och innebär att arbetsgivaren säger upp arbetstagare av ekonomiska eller organisatoriska skäl. Den andra gäller personliga skäl och inriktar sig på de fall där det förekommit någon form av misskötsamhet hos arbetstagaren. Uppsägningen ska vara skriftlig och en arbetsgivare ska på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen enligt 8–9 §§. Uppsägningstiden är minst en månad för både arbetsgivare och arbetstagare enligt 11 §.

Avsked

Förutsättningarna för avsked framgår av 18 §. För att en arbetsgivare ska få avskeda en arbetstagare krävs det att denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Rent konkret kan det handla om brott, arbetsvägran, stöld av tid eller illojalitet. Även ett avskedande ska vara skriftligt och arbetsgivaren ska på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som ligger till grund för beslutet.

Turordningsregler

Turordningsreglerna i 22 § reglerar i vilken ordning arbetstagare ska sägas upp vid arbetsbrist. Sist-in-först-ut är huvudregeln vilket innebär att den som blev anställd sist är den som först ska sägas upp. Viktigt att känna till är att en arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta högst två arbetstagare och att det genom kollektivavtal kan upprättas en ny avtalsturordningslista.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Företrädesrätt

Företrädesrätten i 25 § kan vara intressant att känna till för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist då denne under vissa förutsättningar har företrädesrätt till återanställning. En liknande bestämmelse återfinns i 25 a § för deltidsanställda som vill gå upp i arbetstid. Vill en deltidsanställd arbetstagare gå upp i arbetstid ska detta anmälas till arbetsgivaren.

Varsel och underrättelse

I 30 § finns bestämmelser om att en arbetstagare som sägs upp av sin arbetsgivare av personliga skäl ska underrättas om detta två veckor i förväg. För den som avskedas gäller istället en vecka. Även möjligheten till överläggning tas upp och om det begärs får inte uppsägning eller avsked verkställas.

Ogiltighetstalan

34–37 §§ innehåller regler om ogiltighethetstalan, alltså de åtgärder en arbetstagare kan vidta rättsligt för att genom en stämningsansökan ogiltigförklara en uppsägning eller ett avsked.

Skadestånd

Bestämmelserna om rätten till skadestånd finns i 38 §. Den arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala både allmänt och ekonomiskt skadestånd. Viktigt för arbetstagare att känna till är att de också kan bli skadeståndsskyldiga om de inte iakttar uppsägningstiden. I den efterföljande 39 § anges skadeståndstaket vilket baseras på anställningsförhållandets längd. 16 månadslöner för anställningar kortare än fem år, 24 månadslöner för anställningar längre än fem år men kortare än 10 år och 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid

Preskriptionsregler

Preskriptionsreglerna är av särskilt intresse att känna till då de anger inom vilken tidsrymd en talan måste väckas. Om tidsfristen missas förlorar parten sin talerätt. I 40 § finns bestämmelserna om preskription vid ogiltigförklaring av uppsägning och avsked. Har arbetstagaren blivit underrättad av arbetsgivaren med upplysningar om hur ogiltighetstalan kan väckas är tidsfristen två veckor, har den ordningen inte följts är tidsfristen en månad. Skadeståndstalan ska enligt 41 § väckas inom fyra månader.