hero-people-taking-notes-in-a-meeting

Kommunals nya kollektivavtal

Introduktion

En grundläggande del av arbetsrätten är förekomsten av kollektivavtal. Dessa avtal ingås utifrån en överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer angående rättigheter och skyldigheter i arbetet. Det finns framförallt tre typer av kollektivavtal, de nationella branschöverskridande avtalen, de nationella förbundsavtalen och avtal på lokal eller företagsnivå. De nationella branschöverskridande avtalen träffas av stora aktörer på den privata sektorn såsom SACO, LO och olika förhandlingskarteller. De nationella förbundsavtalen träffas genom förbundsavtal. Dessa avtal träffas mellan rikstäckande fackförbund och arbetsgivarorganisationer. En nackdel är dock att de nationella förbundsavtalen kan vara relativt översiktliga. Det finns därför möjlighet att fylla ut befintliga ”luckor” med lokala kollektivavtal som istället träffas mellan lokala arbetstagarorganisationer och arbetsgivare som är bundna av förbundsavtal. De nationella förbundsavtalen anses ofta vara de viktigaste inom arbetsrätten och kan ha ett omfattande innehåll.

Ett sådant förbundsavtal ingicks den 1 november 2020 mellan Kommunal och arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, tidigare SKL) och Sobona. Detta kollektivavtal benämndes Allmänna Bestämmelser 20 (AB20). Enligt Kommunal medför AB20 bland annat bättre lönevillkor, semester och arbetstider samt en ökad trygghet vid tidsbestämda anställningar.

Arbetstid

Huvudregeln enligt AB20 är att en ordinarie arbetsvecka ska bestå av 40 timmar med undantag för bland annat röda dagar. Ett annat undantag till denna huvudregel är vid ordinarie arbetstid som inkluderar helgdagar. Denna arbetstid ska i genomsnitt vara 38 timmar och 15 minuter per vecka. En sänkning av nattarbetstiden har även gjorts i AB20 från 36 timmar och 20 minuter per vecka till 34 timmar och 20 minuter per vecka.

Vissa krav har även införts rörande schemaläggning i syfte att förbättra villkoren kring arbetstiderna. Det har tydliggjorts att en arbetstagares arbetstid måste finnas i ett schema och dessutom måste arbetstagaren informeras om sin arbetstid minst 14 dagar innan schemat börjar gälla. Arbetsgivaren ska även eftersträva att arbetstagaren inför beräkningsperioden får information om hur schemat kommer se ut under den perioden.

Anställningen

Enligt AB20 ska en anställning ske utifrån grunderna som anges i lagen om anställningsskydd (LAS). AB20 avviker dock från LAS angående provanställning då det anges att det måste föreligga ett prövobehov bakom provanställningen. Dessutom kan denna provanställning avslutas med en månads ömsesidig uppsägningstid. Om arbetstagaren eller arbetsgivaren vill avsluta provanställningen måste besked lämnas innan provanställningen löper ut.

Huvudregeln vid visstidsanställningar och vikariat är att anställningen övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd i över 24 månader. Från och med den 1 oktober 2021 ändras detta då en visstidsanställning eller vikariat övergår till en tillsvidareanställning efter enbart 18 månader.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Lön och övertid

I AB20 finns vissa specifika regleringar av bland annat övertid. En arbetstagare som har en heltidsanställning och utför arbete utöver den bestämda tiden har rätt till kompensation för den tiden. Kompensation för övertidsarbete förutsätter emellertid att övertidsarbetet ”beordras” av behörig överordnad. Om övertidsarbete inte kunnat beordrats kan kompensation ändå utgå om en behörig överordnad i efterhand godkänner arbetet.

Ett tydliggörande har även gjorts i AB20 gällande övertid. Anmärkningen har hjälpt till att klargöra att arbetstagare som jobbar under sommar och vinterdagsjämningen får en extra arbetstimme som utgör enkel övertid för den extra arbetstimmen som utförs.

Semester

Enligt AB20 gäller relevanta lagar angående semesterförmåner med vissa undantag som följer av kollektivavtalet. Arbetstagare som får fast kontant lön erhåller semesterledighet under det löpande kalenderåret. Rätten till semesterledighet föreligger dock inte för arbetstagare som varit i anställning mindre än 3 månader och som under semesteråret inte haft tidigare anställning hos arbetsgivaren.

Vid semesterledighet på arbetsgivarens begäran tillkommer ett engångsbelopp om semesterledigheten förläggs före eller efter perioden juni – augusti. Detta engångsbelopp ligger på 5000 kronor om arbetstagaren enbart fått upp till 14 semesterdagar under perioden juni – augusti. Om det rör sig om 15 - 19 semesterdagar under perioden juni – augusti ligger engångsbeloppet på 3000 kronor. Det bör dock nämnas att detta belopp enbart betalas ut om semesterledigheten ensidigt förlagts av arbetsgivaren. Utöver engångsbeloppet får arbetstagare med högst 14 semesterdagar under perioden juni – augusti två extra betalda semesterdagar under semesteråret. Detsamma gäller arbetstagare med 15 – 19 semesterdagar under perioden juni – augusti men de får endast en extra betald semesterdag under semesteråret.

Avslut av anställningen

Kommunals kollektivavtal AB20 reglerar även avslut av anställningen. Det finns dock olika regleringar beroende på vem arbetsgivaren är. Om arbetsgivaren är kommun, region eller kommunalförbund och arbetstagaren har en tillsvidareanställning samt har varit anställd längre än 12 månader finns det en uppsägningstid på sex månader.  Detta gäller enbart om det är arbetsgivaren som sagt upp arbetstagaren. Dessutom kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om en sex månaders uppsägningstid även om anställningen varit kortare än 12 månader. Om det är arbetstagaren som sagt upp sig själv ligger uppsägningstiden på tre månader och för övriga arbetsgivare gäller uppsägningstiderna enligt LAS.