hero-handsome-senior-business-man-walking

Kan arbetsgivaren beordra övertid - Har jag rätt till kompensationsledighet?

Din arbetsgivare har rätt att beordra övertid om det finns skäl för det. Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal regleras övertidsersättningen där. Saknas kollektivavtal behöver du istället se till att övertidsersättningen regleras i ditt anställningsavtal. Övertiden ersätts som regel som lön, men du kan förhandla om kompensationsledighet. Det går även att förhandla bort övertidsersättningen mot andra förmåner.

1. Vad är övertid?

Övertid är den tid som överstiger ordinarie arbetstid enligt arbetstidslagen (ATL) 5 § och jourtid enligt 6 §. Enligt lagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. Beroende på arbetets natur får en arbetsvecka vara längre, men snittveckan (ordinarie arbetstid) får ändå inte vara längre än 40 timmar under en fyraveckorsperiod. 

Om verksamheten kräver det är jour tillåtet med 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.

Allt annat är alltså övertid. Lagen tillåter emellertid avvikelse från lagen om det reglerats genom kollektivavtal eller om Arbetsmiljöverket fattat beslut i frågan. Dessutom kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bestämma om särskilda regler för totalförsvaret.

Enligt ATL får övertiden på arbetsplatser utan kollektivavtal uppgå till maximalt 200 arbetstimmar under ett år och 50 timmar en enskild månad. Arbetsgivaren måste föra övertidsjournal för övertid, mertid (för deltidsanställda) och jourtid.

Den sammanlagda arbetstiden, det vill säga ordinarie arbetstid plus övertid, får som mest vara 48 timmar per vecka i snitt under en fyramånadersperiod. Anställda ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet per dygn. Dessutom ska de ha minst 36 timmars sammanhängande veckovila. Beredskap får inte räknas in.

Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal brukar det istället vara maximalt 150 timmar övertid per anställd och kalenderår. Man kan få dispens med upp till 150 timmar extra per anställd och år om facket godkänner det. Den totala övertiden per månad får uppgå till högst 50 timmar, eller 48 timmar under en fyraveckorsperiod. Det finns dock vissa skillnader mellan kollektivavtalen och därför bör du kontrollera vad som står i det avtal som just din arbetsplats omfattas av.

Det krävs skäl för övertid

Förutom tidsbestämmelserna finns det vissa regler för när och hur en arbetsgivare kan beordra övertid. I normala fall krävs det särskilda skäl för att arbetsgivaren ska kunna beordra övertid. Det kan vara att något oförutsett har inträffat som kräver extra insatser av personalen. Det kan till exempel röra sig om en extra stor arbetsanhopning på arbetsplatsen, sjukdom eller annan oväntad frånvaro. Övertid får alltså inte schemaläggas. 

Enligt praxis på arbetsmarknaden kan en arbetsgivare beordra övertid med bara någon timmes varsel när det finns behov. Detta gäller även på kvällar och helger. I princip kan du som anställd inte vägra att jobba övertid om du inte har mycket speciella skäl.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

2. Så fungerar övertidsersättningen

Om din arbetsgivare har kollektivavtal regleras övertidsersättningen genom detta. Om det däremot inte finns något kollektivavtal måste du själv kontrollera att övertidsersättningen finns inskarbetsrättsexpertenn i ditt anställningsavtal.

För att det ska bli tal om övertidsersättning måste arbetet antingen:

  • vara beordrat i förväg eller

  • bli godkänt i efterhand

För att du ska vara säker på att få övertidsersättning är det bäst om arbetsgivaren har beordrat övertiden. Om du på eget initiativ arbetar övertid är det inte säkert att arbetsgivaren godkänner det i efterhand.

Övertidsersättningen kan ske antingen genom lön eller kompensationsledighet. I första hand är det ersättning genom lön som gäller. Om ersättningen ska vara i form av kompensationsledighet krävs en överenskommelse. Om du föredrar kompensationsledighet framför pengar kan du förhandla fram det innan du skarbetsrättsexpertenr på ditt anställningskontrakt.

Övertidsersättningen kan förhandlas bort genom avtal

För lite högre tjänster, till exempel för chefer och företagsledare, är det vanligt att övertidsersättningen förhandlas bort. En anledning är att det kan vara svårt att kontrollera dessa personers arbetstider och då kan det bli praktiskt omöjligt att följa övertidsreglerna.

Om du förhandlar bort övertidsersättningen kan du till exempel få högre lön eller en extra semestervecka i stället. Eller både och. Det finns både för- och nackdelar med att förhandla bort övertidsersättningen. Vissa upplever en större frihet. En del människor jobbar mindre övertid när extra ersättning inte utgår, andra får svårt att dra en gräns och jobbar extra för att arbetsgivaren förväntar sig det. Vad som är bäst är individuellt. 

Se till så att överenskommelsen är skriftlig så att det inte uppstår några oklarheter.

En typisk övertidsersättning i pengar

För att avgöra om det är bättre med kompensationsledighet eller övertidsersättning i form av lön kan du räkna på vad din övertid är värd. Det kan också vara en bra övning om du funderar på att förhandla bort övertidsersättningen.

Även om arbetstidslagen reglerar hur mycket övertid man får ha säger den inget om hur mycket övertiden är värd. Det finns ingen lagstadgad norm utan ersättningen varierar från arbetsplats till arbetsplats. När det finns kollektivavtal anges övertidskompensationen där. I annat fall kan det stå i anställningsavtalet. Många arbetsplatser har ungefär samma regler. Så här ser det ut hos många arbetsgivare i Sverige:

  • Övertid på en vardag fram till klockan 20:00: Din månadslön delat med 94 för varje timme fram till klockan 20:00.

SLL Logo vit WEBB
Arbetsrättsexperten