hero-portrait-of-female-team-leader-posing-looking-at-camera

Hur Arbetsrättsexperten hanterar klagomål

Arbetsrättsexperten - Klagomål

Arbetsrättsexperten handlägger årligen flera hundratals ärenden som grundar sig på klagomål på arbetsplatsen. Såväl uppdrag från arbetsgivare som har klagomål på sina arbetstagare som arbetstagare som har klagomål på sina arbetsgivare. Arbetsrättsexperten kommer nedan, ur båda ovan beskrivna perspektiv klarlägga vad som gäller för klagomål på arbetsplatsen.

Arbetstagares klagomål

Som arbetstagare har du givetvis en rätt att framföra klagomål på din arbetsgivare, så länge det finns en saklighet i ditt klagomål. Det brukar kallas för kritikrätt, och finns fastslaget i praxis från arbetsdomstolen. Som arbetstagare får man dock inte bryta mot den lojalitetsplikt som man har gentemot sin arbetsgivare. I enkelhet så kan man beskriva den, när det gäller klagomål, att man inte ska sprida sin kritik till utomstående tredje man.

Dock kan man, om man har allvarliga klagomål, efter att ha slagit larm internt, ha en rätt att kontakta berörda myndigheter. Det finns reglerat i den s.k. ”visselblåsarlagen”, som ger ett visst skydd för arbetstagare i sådana situationer. Det kan dock vara en god idé att diskutera frågor och hur man ska agera med en jurist från Arbetsrättsexperten innan man agerar, då juristerna på Arbetsrättsexperten har stor erfarenhet av sådana situationer när rättsliga avvägningar krävs.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Klagomål från arbetsgivaren

Arbetsrättsexperten företräder och hjälper även arbetsgivare som har klagomål på arbetstagare i verksamheten. Det är viktigt att man som arbetsgivare agerar korrekt när det kommit till den punkten att man behöver agera på en arbetstagares misskötsamhet. I de fall en arbetstagare brutit mot sin lojalitetsplikt, eller att dennes klagomål orsakar samarbetsproblem, så kan en arbetsgivare behöva gå vidare med att medvetandegöra arbetstagaren om att dennes klagomål nu utgör en misskötsamhet i förhållande till de skyldigheter som följer av anställningsförhållandet.

Arbetsrättsexperten har hjälpt många arbetsgivare att följa de steg som krävs för att hantera situationer likt denna på ett juridiskt korrekt sätt. Arbetsrättsexperten kan vara behjälpliga med t.ex. upprättande av varningar, bedömande av ärendet, planering av ärendet och förhandling med arbetstagare eller fackförbund.

Sammanfattningsvis

Som framgår av ovan så finns det flera rättsliga avvägningar att göra när det gäller klagomål på en arbetsplats, oaktat om det gäller ur ett arbetstagarperspektiv eller ett arbetsgivarperspektiv. Arbetsrättsexperten är specialister på just arbetsrätt, och kan hjälpa dig att nå en lösning på dina problem gällande detta. Så tveka inte att kontakta Arbetsrättsexperten om du har frågor eller behöver anlita en specialist för att lösa situationer på din arbetsplats.