hero-close-up-young-entrepreneur-signing-paper-contract

Företrädesrätt till återanställning

Företrädesrätt till återanställning

En arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har möjligen en företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren bestämmer sig för att nyanställa. Samma sak kan gälla för en arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning. Arbetstagare som har fyllt 68 år undantas från företrädesrätten. Inte heller har en arbetstagare som fått gå från en provanställning företrädesrätt till återanställning. Olika regler gäller beroende på anställningsform och om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller inte. Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal regleras företrädesrätten till återanställning i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). 

Om flera personer har företrädesrätt till återanställning görs bedömningen i turordning efter anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Enligt praxis kan företrädesrätten till återanställning gå förlorad om en arbetstagare är illojal mot arbetsgivaren efter att anställningen upphörde. En sådan illojalitet kan exempelvis vara att arbetstagaren bedarbetsrättsexpertenr konkurrande verksamhet. Företrädesrätten till återanställning förfaller även om arbetstagaren tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning.

En arbetsgivare är skyldig att lämna besked till arbetstagaren om företrädesrätt föreligger. I detta besked ska det även framgå huruvida arbetstagaren måste anmäla intresse av företrädesrätt för att denna ska kunna göras gällande. Om arbetsgivaren inte har informerat arbetstagarens om dennes företrädesrätt behöver inte någon anspråksanmälan göras för att företrädesrätt ska föreligga.

Kvalifikationstid

För att företrädesrätten ska infalla måste vissa kriterier vara uppfyllda. Ett av dessa kriterier gäller kvalifikationstiden. Arbetstagaren, om det gäller en tillsvidareanställning, en allmän visstidsanställning eller ett vikariat, måste har varit anställd hos arbetsgivaren minst tolv månader under de tre senaste åren. För företrädesrätt till nytt säsongsarbete gäller istället att arbetstagaren har varit anställd i minst sex månader under de två senaste åren. Enligt praxis kan också säsongsanställda kvalificera sig till företrädesrätt enligt tolvmånadersregeln. Vid beräkning av anställningstid ska även tidigare anställning hos en arbetsgivare inom samma koncern och anställning hos en tidigare arbetsgivare vid övergång av verksamhet tillgodoräknas.

Tidsfrist

Företrädesrätt till återanställning gäller under en specifik tidsfrist. Om arbetstagaren har en tillsvidareanställning gäller rätten till återanställning från tiden när arbetstagaren blev uppsagd och därefter till dess att nio månader förflutit från sista anställningsdag. Om arbetstagaren har en uppsägningstid på tre månader gäller företrädesrätten således i tolv månader. Om arbetstagaren har en allmän visstidsanställning eller vikariat och anställningen är längre än en månad gäller företrädesrätten från en månad innan anställningens upphörande och därefter i nio månader efter anställningens sista dag. I praktiken innebär detta att arbetstagaren har företrädesrätt i tio månader. Är anställningen kortare än en månad gäller rätten från anställningens början och därefter i nio månader efter sista anställningsdag. Om arbetstagaren har en säsongsanställning gäller företrädesrätten från en månad innan den tidigare säsongsanställningens upphörande och i nio månader efter att den nya säsongsanställningen skulle ha börjat. Enligt praxis gäller företrädesrätten också till tjänster som har ledigförklarats under tidsfristen men som ska tillsättas efter att tidsfristen utlöpt.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Arbeten som omfattas av en arbetstagares företrädesrätt

Företrädesrätten gäller nyanställningar hos arbetsgivaren och då även till en annan anställningsform än den arbetstagaren varit anställd i tidigare. Detta innebär till exempel att en arbetstagare som har haft en tillsvidareanställning även kan ha företrädesrätt till en visstidsanställning och vice versa. På samma sätt kan en arbetstagare som har varit heltidsanställd ha företrädesrätt till en deltidsanställning och tvärtom.

Företrädesrätten gäller för arbete inom den driftsenhet och det kollektivavtalsområde där arbetstagaren arbetade. För att företrädesrätt ska föreligga måste arbetstagaren även ha tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet. Detta innebär att arbetstagaren ska ha de kvalifikationer som normalt ställs på den som söker det aktuella arbetet. Arbetstagaren behöver dock inte behärska de nya arbetsuppgifterna fullständigt från början, utan ska ges möjlighet att lära sig dem inom en rimlig tid. Rimlig tid anses vara mellan tre och sex månader.

Specifikt vad gäller statlig sektor

Vad gäller företrädesrätten till återanställning inom den statliga sektorn har företrädesrätten enligt LAS en mer begränsad betydelse än inom den privata sektorn. För statligt anställda gäller som huvudregel att skicklighet ska ligga till grund för en anställning (4 § Lag (1994:260) om offentlig anställning). Detta kan en arbetsgivare dock bortse från genom att välja att inte informera om en ledig tjänst (vilket arbetsgivaren som huvudregel är skyldig till) och istället direkt återanställa en arbetstagare med stöd av företrädesrätten (6 § 3 st. anställningsförordningen (1994:373).

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad för en deltidsanställd som är i tjänst gäller framför en uppsagd arbetstagares företrädesrätt till återanställning förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. Kraven som uppställs är att arbetstagaren ska ha anmält intresse av högre sysselsättningsgrad till arbetsgivaren, att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att ge arbetstagaren högre sysselsättningsgrad och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Om arbetsgivaren har flera driftsenheter gäller företrädesrätten inom den enhet där arbetstagaren är sysselsatt på deltid.