hero-close-up-portrait-of-multitasking-mans-hands-using-laptop

Detta måste ett uppsägningsbesked innehålla

När en arbetsgivare ska avsluta ett anställningsavtal genom uppsägning säger denne upp arbetstagaren, det vill säga den anställde. Arbetsgivaren ska då ge arbetstagaren ett besked om uppsägning. Detta kan kallas för ett uppsägningsbrev, men heter egentligen ett besked om uppsägning. Om ett besked om uppsägning inte innehåller det som lagen kräver, har arbetstagaren rätt till allmänt skadestånd på grund av arbetsgivarens formaliafel.

Om arbetsgivaren vill avsluta anställningsavtalet genom avskedande av arbetstagaren, alltså att arbetstagaren lämnar arbetsplatsen omedelbart och utan uppsägningstid, krävs ett annat innehåll i beskedet om avsked. Det finns även speciella regler om arbetstagaren är över 68 år eller föräldraledig vid besked om uppsägning. Det finns även specialregler för att avsluta provanställning och tidsbegränsade anställningar. Denna artikel hanterar endast besked om uppsägning från arbetsgivarens sida och inte dessa specialregler.

Detta måste ett uppsägningsbesked innehålla

En tillsvidaretjänst, eller fast tjänst som det även kallas, som avslutas med en uppsägning kräver ett uppsägningsbesked. Men det ställs vissa krav på innehållet i ett sådant besked.

Skriftligt besked

För det första måste beskedet vara skriftligt. Viktigt är att en muntlig uppsägning är i sig en giltig rättshandling, men då riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig för att inte ha lämnat ett skriftligt uppsägningsbesked.

Namn

För att identifiera vem som sägs upp ska arbetstagarens namn finnas med på beskedet. Adress och personnummer är även bra att ha med för att säkert identifiera personen. För att identifiera arbetsgivaren ska dennes namn anges. Adress och organisationsnummer är också bra att ha på beskedet.

Om företrädesrätt föreligger till återanställning…

Vid uppsägning ska beskedet tydligt visa om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte. Företrädesrätt innebär att under uppsägningstiden och 9 månader från dagen då anställningen upphör har arbetstagaren företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren. Om uppsägningen är grundad på personliga skäl föreligger inte företrädesrätt, men om uppsägningsgrunden är arbetsbrist kan företrädesrätt föreligga.

…och om anmälan till företrädesrätten krävs

Beskedet ska också göra det klart om arbetstagaren behöver anmäla sitt anspråk på företrädesrätten till arbetsgivaren för att kunna använda sig av företrädesrätten.

Fullföljdshänvisning

Beskedet ska innehålla information om hur arbetstagaren ska agera om denne menar att uppsägningen är felaktigt, en så kallad fullföljdshänvisning. En fullföljdshänvisning innehåller vad arbetstagaren ska göra om denne vill väcka talan om ogiltighet och talan om skadestånd.

Detta innebär information att om arbetstagaren vill yrka i allmän domstol att uppsägning är ogiltig, ska denne underrätta arbetsgivaren om det senast 2 veckor efter att uppsägningen skett. Det vill säga 2 veckor efter dagen då uppsägningsbeskedet ansetts lämnats till arbetstagaren.

Om arbetstagarorganisationen inom dessa 2 veckor kallat till förhandling om uppsägningen giltighet, måste själva talan i domstol väckas inom 2 veckor från att det att förhandlingarna avslutas. Om ingen förhandling genom arbetstagarorganisationen har hållits, ska talan väckas inom 4 veckor efter att uppsägningsbeskedet ansetts lämnats till arbetstagaren.

Beskedet ska även innehålla information om hur talan om skadestånd med anledning av uppsägning en ska ske. Även här krävs en underrättelse till arbetsgivaren om att arbetstagaren vill kräva skadestånd på grund av uppsägningen, inom 4 månader från dagen då uppsägningsbeskedet ansetts lämnats till arbetstagaren. Arbetstagarorganisationen har inom dessa 4 månader möjlighet att påkalla förhandling om skadestånd på grund av uppsägningen. Vidare, efter avslutad förhandling med arbetstagarorganisationen ska talan väckas inom 4 månader från avslutad förhandling. Om ingen förhandling genom arbetstagarorganisationen hållits, har arbetstagaren 8 månader från dagen då uppsägningsbeskedet ansetts lämnats till arbetstagaren.

Det är viktigt att fullföljdshänvisningen även anger att om ingen underrättelse till arbetsgivaren eller talan väcks i domstol inom dessa tidsramar, förlorar arbetstagaren rätten att väcka talan om just uppsägningens giltighet eller skadestånd på grund av uppsägningen. Om beskedet inte innehåller en fullföljdshänvisning om ogiltighetstalan eller arbetstagaren inte mottagit ett uppsägningsbesked är tidsfristen för att underrätta arbetsgivaren om avsikt att väcka talan 1 månad, räknat från den dag då anställningen upphörde.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Lämpligt att ett uppsägningsbesked innehåller

Viss information är praktisk att uppge skriftligen i uppsägningsbeskedet. Det kan vara för att ha som bevis i en eventuell tvist eller för att enkelt kunna svara på frågor från arbetstagaren. Här nedan nämns några exempel.

Datumet då uppsägningsbeskedet lämnas

Datumet då arbetstagaren fått ta del av uppsägningen bör vara med på beskedet. Detta blir uppsägningsdagen. Huvudregeln är att uppsägningsbeskedet lämnas personligen till arbetstagaren. Om det inte är skäligt, kan uppsägningsbeskedet istället skickas med rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Då räknas datumet från 10 dagar efter att brevet lämnades till posten. Om arbetstagaren är på semester när beskedet lämnas, börjar uppsägningstiden tidigast den första dagen efter sista semesterdagen.

Att arbetstagaren signerar med datum uppsägningsbeskedet när denne mottar det personligen är inte nödvändigt, men lämpligt då detta blir datumet då uppsägningsbeskedet lämnades.

Datumet då anställningen upphör

Även när anställning upphör bör vara med på beskedet. Det är den sista dagen på uppsägningstiden och då den sista anställningsdagen. Datumet beror på när arbetstagaren anses ha fått beskedet, för det är då uppsägningstiden börjar. För att räkna ut datumet då anställningen upphör behövs information om hur lång uppsägningstiden är och datumet för dagen då uppsägningsbeskedet ansetts lämnats till arbetstagaren.

Uppsägningstiden

Beskedet bör ange hur många månader som arbetstagaren har kvar på tjänsten innan anställningen upphör. Det är lämpligt att detta framgår tydligt på beskedet så att arbetstagaren vet det.

Uppsägningens grund

Grunden för uppsägningen bör framgå i beskedet. Detta då om grunden är personligt skäl ska beskedet ha föregåtts av en förvarning om uppsägning, en underrättelse om uppsägning. Någon sådan underrättelse krävs inte om grunden är arbetsbrist. Om arbetstagaren vill veta de exakta omständigheterna uppsägningen grundas på, måste arbetsgivaren berätta dem, och skriftligen om arbetstagaren vill det.

Viktiga steg innan besked om uppsägning lämnas

Om uppsägningen är grundad på personliga skäl ska arbetsgivaren för det första skriftligen förvarna arbetstagaren att denne kommer att sägas upp, en så kallad LAS-varning. En sådan underrättelse om tilltänkt uppsägning ska lämnas minst två veckor innan själva beskedet om uppsägning. För det andra, om arbetstagaren är med i facket, oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte, skall den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör också informeras, varslas, av arbetsgivaren samtidigt som underrättelsen lämnas.

För det tredje har arbetstagarorganisationen och arbetstagaren, till och med en vecka från varslandet och underrättandet, en rättighet att begära överläggning om den planerade uppsägningen. Om de begär överläggning kan inte arbetsgivaren lämna besked om uppsägning förens överläggningarna har avslutats. Under denna tid ska arbetstagaren ha lön och andra förmåner, som innan underrättelsen.

Om uppsägningen är baserad på arbetsbrist har arbetsgivaren ingen skyldighet att förvarna genom en skriftlig underrättelse om uppsägning.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal på arbetsplatsen kan kollektivavtal ställa ytterligare krav på uppsägningsbeskedets innehåll. Det är även viktigt att arbetsgivaren tar reda på om arbetstagaren är fackligt ansluten, då det skapar en skyldighet att informera arbetstagarorganisationen enligt ovan.