hero-portrait-of-smiling-successful-caucasian-businessman-at

Det här innebär arbetsmiljölagen för dig som anställd

Arbetsmiljölagen (AML) finns till för att du som är anställd ska kunna vistas i en trygg och säker arbetsmiljö. Lagen omfattar alla typer av arbetsplatser och handlar inte bara om säkerhet utan även om trivsel, möjlighet till engagemang och vidareutveckling. Tanken är att du som anställd ska uppleva jobbet som givande och meningsfullt.

1. Arbetsmiljölagen omfattar alla anställda

Arbetsmiljölagen gäller för alla typer av arbetsplatser i Sverige där någon eller några utför arbete för en arbetsgivare. Den gäller såväl på offentliga arbetsplatser som privata. Det spelar ingen roll om arbetsplatsen är ett kontor, en fabrik, restaurang, hotell eller ett transportmedel och så vidare.

Dessutom omfattar arbetsmiljölagen studerande på universitet och högskolor samt inom forskningsanstalter. Även politiska organisationer, värnpliktiga, sjukvården, kriminalvården (även de intagna) och socialvården omfattas.

Kort och gott: arbetsmiljölagen omfattar alla som är anställda oavsett var de jobbar någonstans.

2. Arbetsförhållandena ska anpassas till dina förutsättningar

Enligt AML 2 kap. 1 § ska arbetsförhållandena anpassas efter din fysiska och psykiska förmåga. Arbetets utformning, organisation och innehåll samt användning av teknik ska ske på ett sätt så att du inte utsätts för belastningar (fysiska eller psykiska) som kan leda till dålig hälsa eller olycksfall.

Dessutom ställer lagen krav på att du ska kunna stimuleras genom social kontakt, variation i arbetet och insyn i sammanhanget mellan olika arbetsuppgifter – du ska få en helhetsbild av hur saker och ting hänger ihop på arbetsplatsen. Du ska kunna uppleva ett syfte med ditt jobb. Helst ska starkt styrt arbete undvikas eller i varje fall begränsas

Du som arbetstagare ska kunna delta i utvecklingsarbetet och påverka din egen arbetssituation.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

3. Arbetsgivaren bär ansvaret

Arbetsmiljölagen 3 kap. 2 § anger att det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att arbetsmiljön är tillfredsställande. Arbetsgivaren ska planera och förebygga så att du som anställd inte råkar ut för ohälsa eller dödsfall. I det arbetet ska arbetsgivaren identifiera faror som kan tänkas utgöra riskmoment. Riskerna i verksamheten ska utvärderas löpande så att arbetsmiljön hela tiden håller måttet.

Beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om kan arbetsgivaren behöva dokumentera arbetsmiljön och det arbete som görs för att förbättra den. Arbetsgivaren upprättar då även en handlingsplan för arbetsmiljön.

Ifall det uppstår en arbetsskada är arbetsgivaren ansvarig att utreda vad som var orsaken och vad som kan göras för att undvika att nya arbetsskador uppstår.

Om du utför ditt arbete själv är arbetsgivaren tvungen att vara extra försiktig och vidta åtgärder så att du kan känna dig trygg på arbetsplatsen. Till arbetsgivarens ansvar hör också att se till så att maskiner, redskap, skyddsutrustning och lokaler underhålls på ett korrekt sätt så att det inte uppstår felaktigheter som kan leda till olycka, skada eller dödsfall.

4. Skyddsombudet är din kontaktyta

Lagen kräver att alla arbetsplatser som har fem eller fler anställda på regelbunden basis ska utse ett skyddsombud, även kallat arbetsmiljöombud. Om arbetsförhållandena kräver det kan det behövas ett skyddsombud även på mindre arbetsplatser.

Den lokala fackliga organisationen utser skyddsombudet. Saknas en sådan organisation utser arbetstagarna själva ett ombud. Det kan finnas mer än ett skyddsombud men det är alltid en person som är ytterst ansvarig att koordinera skyddsombudens uppgifter.

Skyddsombudet är din representant i arbetsmiljöfrågor jämte din arbetsgivare. Ombudet är också med i arbetsplatsens möten och planering kring arbetsmiljöfrågor, t.ex. om arbetsmetoderna eller lokalerna ska ändras.

Om det uppstår frågor kring arbetsmiljön, till exempel bristande säkerhet, ska skyddsombudet informera arbetsgivaren. För att ärendet inte ska falla mellan stolarna är arbetsgivaren skyldig att ge ett skriftligt besked på att ärendet mottagits. Därefter ska arbetsgivaren ge besked utan dröjsmål.

Ifall arbetsgivarens åtgärder inte är tillfredsställande går skyddsombudet vidare till Arbetsmiljöverket, som kan pröva om förbud eller föreläggande.

5. Särskilda regler på större arbetsplatser

Om din arbetsplats har mer än 50 anställda som är regelbundet sysselsatta i verksamheten ska det även finnas en skyddskommitté. I denna ingår företrädare för arbetstagarna och arbetsgivaren. Det går även att upprätta en skyddskommitté på mindre arbetsplatser om du och dina kollegor begär det.

Skyddskommittén har möjlighet att vara mer strategiskt involverad i planeringsarbetet jämfört med skyddsombuden. Enligt AML 6 kap. 9 § ska skyddskommittén behandla följande frågor:

  • Företagshälsovård

  • Förändringar i verksamhetens lokaler och utrustning med mera

  • Handlingsplaner

  • Planering kring farliga ämnen

  • Utbildning om arbetsmiljön

  • Rehabilitering och anpassning på arbetsplatsen

6. Offentlig tillsyn

Arbetsmiljöverket är den statliga myndighet som har hand om arbetet med arbetsmiljöfrågor. Denna myndighet ansvarar för att ta fram föreskrifter och råd kring de lagar som finns, främst arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket kan utfärda råd och rekommendationer för hur AML ska tillämpas i praktiken. Ifall en arbetsplats på något sätt inte följer arbetsmiljölagstiftningen kan myndigheten utfärda förbud eller föreläggande. Det kan även bli tal om vite.

Inspektionsavdelningen på arbetsmiljöverket besöker arbetsplatser runt om i landet för att kontrollera att arbetsmiljölagen efterlevs. Arbetsmiljöverket genomför även yrkeshygieniska mätningar och darbetsrättsexpertenr olycksfallsutredningar.