hero-close-up-business-colleagues-discussing-current-tasks

Arbetstagares lojalitetsplikt mot arbetsgivare

Inledning

I anställningsavtalet regleras de förpliktelser som arbetsgivaren och arbetstagaren har i förhållande till varandra. Arbetsgivarens främsta skyldighet är att betala lön medan arbetstagarens främsta skyldighet är att utföra det avtalade arbetet. Utöver dessa grundläggande förpliktelser har båda parterna ett antal övriga förpliktelser som följer av lag, domstolspraxis eller som kan anses följa av avtalets och uppdragets natur. För arbetstagarens del uppfattas sådana förhållningsregler som att denne har en allmän lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. I domstolens praxis har lojalitetsplikten sammanfattats som att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han eller hon kan komma i pliktkonflikt.

Anställningsavtal är liksom andra avtal något som båda parter måste ingå frivilligt och med intentionen att fullgöra sina förpliktelser i förhållande till varandra. Dagens anställningsavtal är ofta komplexa dokument som delvis förändras under anställningens gång. Det förutsätter att parterna har förtroende för varandra och att både arbetsgivaren och arbetstagaren beaktar motpartens intressen samt att de låter bli att agera på ett sådant sätt som skulle kunna vara till skada för motparten.

Företagshemligheter/tystnadsplikt

I många företag är den främsta tillgången de anställdas kunskap eller särskilda processer och liknande, det är då särskilt viktigt att förhindra att detta blir allmän kännedom. I lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter finns särskilda regler som ska förhindra arbetstagare från att utnyttja eller röja företagshemligheter. Vid en överträdelse av reglerna riskerar arbetstagaren att bli skadeståndsskyldig samt bli av med sin anställning. Även andra anställda kan ha en laglig skyldighet att iaktta tystnadsplikt i sin tjänst, det gäller exempelvis advokater, som är skyldiga att förtiga vad de får kännedom om i sin yrkesutövning samt hälso- och sjukvårdspersonal. I ett flertal branscher är det inte ovanligt att tystnadsplikten dessutom regleras i kollektivavtal eller personliga avtal för att skydda uppgifter som är viktiga för arbetsgivaren.

Konkurrerande verksamhet

En anställd som bedarbetsrättsexpertenr med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet anses bryta mot den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet. Det kan i vissa fall räcka att arbetstagaren planerar eller börjar förbereda verksamhet som konkurrerar med verksamhet som arbetsgivaren planerar att starta. Om verksamheten tillfogar, eller är ägnad att tillfoga arbetsgivaren skada, kan arbetstagarens handlande bedömas vara illojalt. Desto större skadan är för arbetsgivaren, desto mer framstår handlandet som illojalt. På samma sätt påverkas bedömningen när en arbetstagare som har en hög ställning inom företaget börjar bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Det ses då som särskilt illojalt. I en del anställningsavtal inom vissa särskilda branscher, kan förbudet mot att bedriva konkurrerande verksamhet även sträckas till att gälla en viss tid efter anställningens upphörande. Sådana villkor är giltiga så länge de inte bedöms vara oskäliga.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Upplysningsplikt

I viss mån har arbetstagaren en skyldighet att självmant informera arbetsgivaren om sådana förhållanden som är av betydelse för denne. Inom arbetsmiljörättens område regleras det exempelvis att arbetstagaren är skyldig att underrätta arbetsgivaren eller ett skyddsombud om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. I andra situationer kan det regleras i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet att arbetstagaren måste informera om särskilda händelser som är av värde för arbetsgivaren. Det kan exempelvis gälla när en arbetstagare har kännedom om brott som sker på arbetsplatsen. För personer i särskild förtroendeställning, liksom någon i företagsledande ställning, ställs det ibland högre krav på att både rapportera oegentligheter, men dessutom att ingripa för att hindra skada.

Brottslighet

Om en arbetstagare begår brott i anslutning till arbetet anses det normalt som att denne gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av sina åligganden i anställningen. Sker brottsligheten i samband med arbetet kan det bedömas som mycket allvarligare än när brott sker utom tjänsten. När brottsligheten dessutom är riktad mot arbetsgivaren eller arbetskamrater ser domstolen särskilt allvarligt på händelsen. Hur allvarlig överträdelsen kan anses vara påverkas bland annat av vilken typ av brottslighet det rör sig om i förhållande till vilken arbetsplats det är samt arbetstagaren arbetsuppgifter. Även brott utanför anställningen kan leda till att arbetstagaren drabbas av arbetsrättsliga sanktioner. En polisman som misshandlar någon utanför tjänsten löper exempelvis stor risk att bli avskedad, då förtroendet för denne i samband med utförandet av tjänsten i vissa fall kan anses vara förbrukat.

Påföljder vid överträdelse

Om en arbetstagare bryter mot lojalitetsplikten kan denne komma att drabbas av olika påföljder och sanktioner. I en del fall finns en risk att arbetstagaren sägs upp eller avskedas. Har arbetstagaren begått brott mot tystnadsplikten eller trolöshet mot huvudman kan denne även drabbas av straffrättsliga sanktioner samt bli skadeståndsskyldig.