hero-african-american-lawyer-or-judge-legal

Arbeta under pågående uppsägningstid

Inledning

För att uppsägningstid ska träda i kraft krävs det antingen att arbetstagaren har sagt upp sig eller att arbetstagaren har blivit uppsagd av arbetsgivaren. Vid uppsägning från arbetsgivaren så börjar uppsägningstiden löpa från det att arbetstagaren tagit del av uppsägningen.

Den anställdes anställning kvarstår under hela uppsägningstiden vilket innebär att hen ska fortsätta sitt arbete under denna tid och därmed har rätt till lön samt personalförmåner precis som tidigare. Arbetstagaren är således fortfarande helt bunden av sitt anställningsavtal.

Uppsägning från arbetstagarens sida

Vid uppsägning från arbetstagaren finns inga formkrav (om man inte är statligt anställd, då måste den vara skriftlig), såvida det inte reglerats antingen i kollektivavtal eller i det enskilda avtalet. Arbetstagaren är bunden av sin uppsägning samt uppsägningstiden, men om det är oklart huruvida arbetstagaren har sagt upp sig eller inte och arbetsgivaren är den som hävdar det, så har arbetsgivaren bevisbördan för att så är fallet.

Det finns även situationer när arbetstagaren sagt upp sig och uppsägningstid börjar löpa men där arbetstagaren har ångerrätt, alltså möjlighet att återta sin anställning och att uppsägningstiden därmed upphör. I bedömningen har aspekter som bedömts betydelsefulla varit huruvida den anställde agerat i affekt, om arbetsgivaren insett det samt om hen ångrat anställningen inom rimlig tid.

Tidsfrist

Företrädesrätt till återanställning gäller under en specifik tidsfrist. Om arbetstagaren har en tillsvidareanställning gäller rätten till återanställning från tiden när arbetstagaren blev uppsagd och därefter till dess att nio månader förflutit från sista anställningsdag. Om arbetstagaren har en uppsägningstid på tre månader gäller företrädesrätten således i tolv månader. Om arbetstagaren har en allmän visstidsanställning eller vikariat och anställningen är längre än en månad gäller företrädesrätten från en månad innan anställningens upphörande och därefter i nio månader efter anställningens sista dag. I praktiken innebär detta att arbetstagaren har företrädesrätt i tio månader. Är anställningen kortare än en månad gäller rätten från anställningens början och därefter i nio månader efter sista anställningsdag. Om arbetstagaren har en säsongsanställning gäller företrädesrätten från en månad innan den tidigare säsongsanställningens upphörande och i nio månader efter att den nya säsongsanställningen skulle ha börjat. Enligt praxis gäller företrädesrätten också till tjänster som har ledigförklarats under tidsfristen men som ska tillsättas efter att tidsfristen utlöpt.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Föräldraledig vid uppsägning

Som framgått så börjar uppsägningstiden att löpa när arbetstagaren tagit del av uppsägningen från arbetsgivaren. Sker uppsägningen på grund av arbetsbrist och personen i fråga är helt föräldraledig vid tidpunkten för uppsägningen så börjar dock istället en uppskovstid löpa före uppsägningstiden. Uppskovstiden består av tiden för hela den föräldraledighet som gällde vid uppsägningen. När föräldraledigheten upphör, antingen av att den är slut eller att arbetstagaren avbryter sin ledighet, helt eller delvis, så börjar uppsägningstiden att löpa. Därmed ska arbetstagaren återgå i tjänsten under den nu påbörjade uppsägningstiden.

Arbetstagarens skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande

Om arbetsgivaren inte ger personen i fråga några arbetsuppgifter eller om hen får andra arbetsuppgifter än tidigare, så är hen skyddad mot inkomstförsämring. Det innebär att arbetstagaren har rätt till samma lön och förmåner som hen hade innan uppsägningen, det gäller alltså oberoende av om arbetsgivaren tilldelar arbetstagaren några arbetsuppgifter eller inte.

För att den anställde ska ha ovanstående rätt så krävs det dock att denne står till arbetsgivarens förfogande under hela uppsägningstiden. Att stå till förfogande för arbetsgivaren innebär att man är tillgänglig för arbete. Om man inte infinner sig på arbetet under uppsägningsperioden så står man som arbetstagare inte heller till arbetsgivarens förfogande, därmed har personen i fråga inte heller längre rätt till lön och personalförmåner.

Att den anställde är sjukskarbetsrättsexpertenn vid tidpunkten för uppsägningen påverkar inte uppsägningstiden. Personen i fråga har således fortfarande rätt till sjukpenning under uppsägningstiden.

Har arbetstagaren varit sjukskarbetsrättsexpertenn och under uppsägningstiden vill tillbaka till arbetet, men klarar inte helt av att utföra sin tjänst av olika anledningar, så har arbetsgivaren ett rehabiliterings- och anpassningsansvar. Det ansvaret kvarstår även under uppsägningstiden. Om arbetstagaren därför visar sig redo för rehabilitering eller för att utföra tjänsten med vissa behövliga hjälpmedel så anses arbetstagaren stå till arbetsgivarens förfogande i enlighet med LAS. Därmed har personen i fråga även rätt till uppsägningslön och förmåner.

Arbetsgivaren kan även befria arbetstagaren från att behöva stå till dennes förfogande utan att det påverkar den anställdes rätt till uppsägningslön och förmåner under uppsägningsperioden. Det innebär att om arbetsgivaren gör det så kan arbetstagaren ta en annan anställning under uppsägningsperioden och samtidigt ha rätt till lön och förmåner under hela uppsägningsperioden från den förra tjänsten. Arbetsgivaren har dock rätt att i sådana fall avräkna inkomster som den anställde förvärvar genom en annan anställning från uppsägningslönen.

Det finns situationer när man som anställd under sin uppsägningstid kan behöva tolerera en inkomstsänkning. Det är när inkomstsänkningen även drabbar/hade drabbat icke-uppsagda anställda. Exempel på det är förändrad OB-ersättning på grund av ändrade produktionstider eller öppettider.

Arbetstagarens behov av nytt jobb

Under uppsägningstiden får inte arbetsgivaren flytta den anställde till en annan ort om hens möjligheter att söka nytt jobb försämras. I LAS finns således ett skydd för att arbetsgivaren inte ska kunna sabotera för sin arbetstagare. Skulle en förflyttning medföra en bättre möjlighet för den anställde att söka nytt jobb så måste hen dock godta flytten.

Som arbetstagare har du även rätt att få skälig ledighet från anställningen för att besöka arbetsförmedlingen eller gå på anställningsintervju utan att förlora lön och förmåner. Det gäller dock bara om det är arbetsgivaren som sagt upp arbetstagaren, inte om den anställde själv sagt upp sig.

Semester under uppsägningstiden

Om man som arbetstagare blivit uppsagd och har innestående semesterledighet så får inte arbetsgivaren lägga den innestående semestern under uppsägningstiden, om inte arbetstagaren skulle gå med på det. Om semestern däremot redan är satt och infaller under den uppkomna uppsägningstiden så får semestern bestå, men arbetstagaren har rätt att begära att semesterledigheten upphävs. Detta gäller bara om den totala uppsägningstiden är kortare än 6 månader. Är uppsägningstiden över 6 månader så får arbetsgivaren förlägga innestående semesterledighet under uppsägningstiden.