hero-african-american-man-lawyer-or-attorney

Anklagad för stöld på arbetsplatsen

Anklagad för stöld på arbetsplatsen

Om du som arbetstagare blir falskt anklagad för stöld på din arbetsplats har du ett arbetsrättsligt skydd genom lagen om anställningsskydd. För att bli uppsagd krävs det att arbetsgivaren har sakliga grunder för att säga upp sin arbetstagare. Det finns två huvudfall av uppsägningsgrunder, antingen uppsägning av personliga skäl eller uppsägning på grund av arbetsbrist. I det här fallet går stöld under uppsägning på grund av personliga skäl. Avskedande kan endast ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, vilken stöld anses falla under. En arbetsgivare som väljer att säga upp eller avskeda dig felaktigt för stöld måste bevisa detta. Beviskravet för detta är högt ställt, nämligen att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att stölden skett. Det här är samma höga beviskrav som även gäller i brottmål. Den här bevisbördan ligger på arbetsgivaren.

Vid uppsägning

En uppsägning på grund av personliga skäl får aldrig grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan en underrättelse om uppsägningen lämnats till den anställde. Om någon sådan underrättelse aldrig lämnats gäller två månader innan tidpunkten för uppsägningen.

Skulle du bli uppsagd på grund av falska anklagelser om stöld, kan du ogiltigförklara uppsägningen och samtidigt kräva allmänt skadestånd för kränkning samt eventuell ekonomisk skada. Du kan även välja att bortse från att ogiltigförklara uppsägningen, och ända välja att kräva ekonomiskt skadestånd. Ett yrkande om ogiltigförklaring av en uppsägning eller avskedande måste lämnas till arbetsgivaren senast två veckor efter att uppsägningen eller avskedandet skedde. Om du inte fått besked om hur du ogiltigförklarar en uppsägning eller ett avsked i samband med att du blivit uppsagd eller avskedad, gäller istället att ett yrkande om ogiltigförklaring måste lämnas senast 1 månad efter att anställningen upphörde.

Skulle du välja att driva en tvist i domstol angående uppsägningens giltighet, kvarstår din anställning fram tills dess att tvisten slutligen avgjorts av domstolen. Det här innebär att du även har rätt till din lön och dina förmåner. Skulle du istället bli avskedad är det endast upp till domstolen att besluta om att din anställning ska bestå fram till att tvisten slutligen avgjorts.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende?

Kontakta oss

Om skadestånd

Skadestånd kan som tidigare nämnt betalas av en arbetsgivare som bryter mot lagen. Du som arbetstagare kan således förutom din lön och andra förmåner även få ersatt den skada som uppkommit på grund av uppsägningen eller avskedandet. Skadeståndet kan avse både ekonomiska förluster samt ersättning för kränkning.

Preskriptionstiderna för skadeståndsanspråk samt ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande kan antingen förlängas eller förkortas om du är bunden av ett kollektivavtal. Preskriptionsbestämmelserna i lagen om anställningsskydd är dispositiva, vilket innebär att de kan avtalas mot det bättre eller sämre för dig som arbetstagare.

SLL Logo vit WEBB
Arbetsrättsexperten