punctual-businessman-checking-time-at-workplace

Helhet Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt är det rättsområde som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Vid obehandlad oenighet på arbetsplatsen riskerar verksamheten produktionsstörningar eller störningar av annat slag. Dessa störningar kan i regel förhindras eller minimeras med adekvat kompetens. I händelse av att felaktiga eller bristfälliga åtgärder vidtas riskerar verksamheten konflikter med fackliga organisationer eller att tvister uppstår av annan arbetsrättslig karaktär som i värsta fall kan hamna i Tingsrätten eller Arbetsdomstolen.

Svensk arbetsrätt bygger till stor del på enskilda avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare eller i övrigt på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Utifrån dessa grundförutsättningar tillkommer aspekter som präglas av rådande sedvana inom just er bransch eller omständigheter som uppstått genom konkludent förfarande. Ramverket präglas även av gällande lagstiftning, vilket omfattar allt från regler om anställningsskydd till regler om förebud för anställda att begagna sig av bolagets företagshemligheter. Den absoluta majoriteten av arbetsmarknadens reglering följer dock inte av vare sig avtal, kollektivavtal, gängse sedvana eller lagstiftning, utan styrs snarare av hur dessa (ofta motsägande) olika komponenter ska tillämpas och interagera med varandra. Detta styrs av domstolarna och kan återfinnas genom i varje fråga noggrann analys av gällande Rättspraxis.

Arbetsrättsexperten är en specialistbyrå inom arbetsrätt. Vår personal är dagligen aktiva som expertförhandlare i stora och mindre förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare eller mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Förhandlingarna berör hela spektrat från hantering av enskilda anställningsförhållanden avseende allt från enskilda eller grupper av arbetstagare till förhandling mellan bolaget och ledande chefspersonal såsom Verkställande Direktörer, Finanschefer eller världskontinent eller nations chefer vid multinationella och internationella koncerner. Arbetsrättsexperten är verksam i alla typer av arbetsrättsförhandlingar, oberoende av bolagets storlek eller arbetstagarens befattning, oberoende av om förhandlingen sker mellan svenska parter i Sverige eller mellan svenska parter helt eller delvis verksamma i Dubai, India, New York eller andra delar av världen.
Arbetsrättsexperten är specialister i svensk arbetsrätt och är verksamma i förhandlingar, utbildningar och rättstvister, alla ställen där svensk arbetsrätt kan tillämpas på kontraktsförhållandet.

Vi kan med vår långa erfarenhet och specialistkompetens skräddarsy operativa lösningar eller utbildningar helt anpassade för er organisation och era behov, vare sig det avser skiljandet av en anställd, förhållandet till fackförbund, hantering av kollektivavtal, förhandling med enskilda eller grupper av arbetstagare, omorganisationer, konkurrensklausuler och förebud, företagshemligheter, nationell eller internationell etablering, hantering av transformering av anställda till delägare och delägaravtal, optionsavtal, bonushantering och avtal samt alla övriga frågor förenliga till svensk arbetsrätt.

Kontakta oss gärna om Ni vill ha mer information om hur vi kan hjälpa er inom arbetsrätt.