african-american-man-lawyer-or-attorney

Behöver du avskeda en anställd?

01

Jurister med specialistkompetens i förhandling

02

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

03

Erfarenhet av förhandlingar på internationell nivå

Vill du avskeda en anställd?

Det händer emellanåt att arbetstagare skadar verksamheten på sådant sätt att arbetsgivaren omöjligen kan ha kvar förtroendet för den anställde. Vi på Arbetsrättsexperten är specialister i arbetsrätt och hjälper arbetsgivare att avlägsna anställda från tjänsten.

Avsked kan gå till på olika vis, om det sker på ett bristfälligt sätt så kan det medföra stora risker för arbetsgivaren på grund av skadeståndsreglerna i anställningsskyddslagen. Det är därför viktigt att arbetsgivaren beaktar flera olika komponenter såsom exempelvis bevisbördans placering, bevisets kraft och andra rekvisit som det kan vara svårt att själv ha kontroll på. Det kan även vara svårt att själv ha kännedom om vad som bör bevissäkras eller om istället andra tillvägagångssätt är att föredra.

Är arbetstagaren medlem i facket eller inte? Vilka ekonomiska förutsättningar har denne till att anlita juridiskt ombud? Dessa och andra strategiska komponenter kan påverka stegen och bedömningen av lämplig åtgärd och strategi.

För kontakt med en specialist och en kostnadsfri bedömning, klicka här.

Har en arbetstagare eller ett fackförbund riktat anspråk mot er?

Det händer emellanåt att arbetstagare eller fackförbund kräver ekonomisk ersättning av arbetsgivare, vanligtvis på svaga grunder. Om det dock visar sig att de skulle ha juridisk rätt så kan man ändå oftast, vid tillämpande av en systematisk och strukturell hantering, reducera eller eliminera den ekonomiska skadan för bolaget.

Kontakta oss gärna för en gratis bedömning av ditt ärende, klicka här.

Skadestånd

Om en arbetstagare riktar anspråk mot arbetsgivaren brukar denne att yrka på både allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Det allmänna skadeståndsyrkandet brukar, i situationer där anställda avskedats när arbetsgivaren inte kan uppfylla sina beviskrav, att uppgå till ca 150 000 kr -175 000 kr och därutöver tillkommer det ekonomiska skadeståndet som ska representera det belopp som utgör skadan i form av inkomstförlust.

Exempel: Den anställde har varit anställd i 2 år, om vissa moment då är uppfyllda är det ofta brukligt att denne yrkar på 16 månadslöner + det allmänna skadeståndet som beskrivs ovan. Enligt Anställningsskyddslagen kan en anställd eller dennes fackförbund yrka ekonomiskt skadestånd med ett belopp upp till 32 månadslöner beroende på anställningstidens längd. (Anställningsskyddslagen 38-39 §§).

Det ankommer på arbetsgivaren att bevisa att arbetsgivaren haft skäl att avskeda arbetstagaren och att dessa skäl var tillräckliga enligt gällande lag och rättspraxis. Byråns erfarenhet indikerar att det är vanligt att arbetsgivare inte alltid tillfullo är bekant med vilka legala rekvisit eller vilka bevissäkringskrav som ställs för viss åtgärd.

Arbetsrättsexperten kan som specialistbyrå i arbetsrätt assistera er med att skilja anställd från tjänsten, eller med andra adekvata åtgärder om det istället skulle föredras.

Vill du säga upp en anställd?

Ibland kan det finnas behov att säga upp en anställd, antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl.

Även vid sådana förfaranden föreligger det risker för arbetsgivaren att få utge skadestånd till arbetstagaren eller ett fackförbund i efterhand. Detta om man missat att följa viss formalia kring uppsägningsförfarandet eller om man i lagens mening inte haft saklig grund eller exempelvis om man räknat fel i kalkylen av turordningslistan. (7§ eller 22§ anställningsskyddslagen).

Har facket kallat till förhandling?

Ibland kan fackförbund kalla till MBL förhandling, ofta görs detta för att framställa skadeståndskrav mot företaget eller för att förhindra andra åtgärder som företaget har eller önskar att vidta. Arbetsrättsexperten är specialister i arbetsrätt och sköter regelbundet MBL förhandlingar samt övriga förhandlingar med facket eller andra arbetsrättsliga motparter.

Har du en anställd som ofta är sjuk?

Ibland kan personal ofta vara sjuk, detta kostar ofta mycket pengar för arbetsgivaren i och med produktionsförlust och sjuklönekostnader. Ibland kan detta bero på att en anställd är sjuk ofta, ibland kan det bero på missbruk på arbetsplatsen eller helt enkelt bero på att en anställd felaktigt påstår att den varit sjuk. Vi är specialister på arbetsrätt och personalhantering och kan hjälpa dig med anställd som ofta är sjuk eller anställd som ofta påstår sig ha varit sjuka, allt ifrån rehabiliteringsplan tills uppsägning av den anställda.

Kontakta oss gärna för en gratis bedömning av ditt ärende, klicka här.

Har du en anställd som missköter sig?

En anställd som missköter sig kan medföra enorma problem för en verksamhet. Misskötsamhet kan var allt ifrån sen ankomst till stöld på arbetsplatsen. För att skydda verksamheten krävs ofta resoluta och tydliga åtgärder och ibland krävs att vi säger upp eller avskedar den anställda. Då felaktig hantering kan medföra omfattande skadeståndsskyldighet bör ni överväga att först söka juridiskt stöd innan åtgärd eller rättshandling.

Har du en f.d anställd (eller anställd) som arbetar med konkurrerande verksamhet?

Anställda har lojalitetsplikt mot arbetsgivaren, även till viss del efter att anställningen upphört. Har du en anställd som arbetar med konkurrerande verksamhet, bisyssla eller som efter anställningens upphörande utnyttjat kunskap han fått under anställningen hos dig? En anställds illojalitet eller en tidigare anställds illojalitet, kan orsaka stor ekonomisk skada för verksamheten. Om en tidigare anställd startat ny verksamhet och utnyttjat din prisinformation, kundinformation eller annan know-how, medför detta ofta brott mot lag om företagshemligheter. Det har i princip ingen betydning om brotten begås efter att anställningen upphört eller om de begås under anställningen. Ni kan ha rätt till skadestånd från den f.d anställda (eller från den befintligt anställde). Det är i fall som detta av stor vikt att erforderlig bevissäkring genomförs, ni bör kontakta juridiskt stöd innan något görs i ärendet.

Behöver du hjälp?

Om en arbetstagare eller ett fackförbund riktat anspråk mot dig eller kallat till förhandling och om du vill ha en gratis bedömning av ditt ärende, eller i de fall du vill ha förebyggande hjälp klicka här.